Social Icons

niedziela, 13 października 2013

Tematy maturalne cz.II1. Przedstaw na wybranych przykładach, jakie tematy wprowadzili do literatury XIX i XX wieku naturaliści i omów technikę ich obrazowania.

2. Omów rolę motywów  muzycznych w literaturze wybranych okresów literackich.

3. Omów problem rozpadu więzi pokoleniowych, odwołując się do wybranych utworów przełomu XIX i XX wieku.

4. Idealizacja kraju dzieciństwa w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

5. Omów problematykę manifestów poetyckich, odwołując się do wybranych utworów  literackich różnych epok.

6. Folklor jako inspiracja twórców literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

7. Świadomość i literatura narodowa w renesansie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

8. Na wybranych przykładach, przedstaw ewolucję dramatu jako gatunku literackiego.9. Nastroje schyłkowości, pesymizmu i katastrofizmu jako wyraz rozczarowania i kryzysu filozoficznego
w literaturze przełomu wieków. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów młodopolskich.


10. Obraz mieszczaństwa polskiego prezentowany w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów i dokonaj ich analizy.

11. Rola artysty i literatury w życiu naszego narodu. Omów zagadnienia na wybranych przykładach.

12. Rola publicystyki społecznej i politycznej. Omów problem na  podstawie analizy  wybranych tekstów.

13. Różnice w spojrzeniach na polski dwór szlachecki. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literatury polskiej.

14. Na wybranych przykładach omów związki między baśniami, legendami i innymi przekazami ludowymi a literaturą fantastyczną.

15. Omów sposób wykorzystania formy listu w dziele literackim, analizując właściwie dobrane przykłady.

16. Biografia jako tworzywo literackie. Omów problem na przykładzie analizy utworów wybranych  pisarzy.

17. Związek motta z treścią utworu literackiego. Omów temat,   odwołując się do wybranych przykładów.

18. Wykaż związki tytułu utworów literackich z ich treścią. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 

19.  Scharakteryzuj portret inteligenta, odwołując się do  tekstów z różnych epok literackich.

20. Omów związki człowieka i przyrody, analizując wybrane teksty literackie z dwóch różnych epok.

21. Mistrzowie  reportażu literackiego.  Omów twórczość wybranego autora, odwołując się do dzieł z jego dorobku twórczego.

22. Sposób kreacji bohaterów pierwszoplanowych w powieści historycznej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

23. Scharakteryzuj stosunek twórców do przeszłości szlacheckiej ukazany w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów.

24. Omów i porównaj charakter renesansowych opisów życia na wsi z obrazem realiów wiejskich przedstawionych w literaturze polskiej XIX i początku XX wieku.

25. Zanalizuj program młodych pokoleń w literaturze wybranych epok, odwołując się do wybranych przykładów.

26. Prześledź wpływ koncepcji psychologicznych na literaturę. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok literackich.

27. Kodeks moralny w bajkach i fraszkach. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.

28. Moralni i niemoralni. Omów, odwołując się do wybranych przykładów, postawy bohaterów literackich, uwikłanych w problemy moralne.

29. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw, jak twórcy wykorzystywali ten motyw w swoich utworach.

30. Motyw rycerza i pojedynku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok.

31. Motyw kobiety w obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

32. Hitlerowskie obozy zagłady i sowieckie łagry obrazem innego świata w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

33. Miłość, nienawiść, zazdrość, gniew… - scharakteryzuj kreacje wybranych bohaterów literackich, którzy znaleźli się we władzy namiętności.

34. Wpływ miłości na kształtowanie się osobowości bohatera literackiego. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

35. Powieść fabularna jako przewodnik po mieście. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

36. Zwierzę bohaterem literackim – omów jego funkcję w utworach różnych epok.

37. Różne wizje życia szczęśliwego. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

38. Różnorodne ujęcia motywu rozstania. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

39. Omów na wybranych przykładach sposób i funkcję nawiązań do twórczości wybranych klasyków literatury, w książkach Terry’ego Pratchetta.

40. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.

41. Który z twórców współczesnej literatury zasługuje na Nagrodę Nobla? Przedstaw wybranego twórcę i jego dorobek artystyczny.

42. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Omów temat na wybranych przykładach.

43. Zło i jego ucieleśnienia w literaturze różnych epok. Przedstaw motyw, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

44. Kulinaria w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

45. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw zagadnienie na wybranym przykładzie.

46. Od Villona do Wojaczka - poeci przeklęci w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.

47. Inspiracje malarskie we współczesnej poezji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

48. Jakie cele przyświecały twórcom literatury średniowiecza? Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

49. Wady narodowe. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich

50. Literackie kreacje buntowników. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

51. Mit sarmacki w epokach późniejszych. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

52. Losy dzieci w czasie II wojny światowej. Omów temat na wybranych przykładach literatury faktu.

53. Motyw miasta w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.

54. Motyw szpiega w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.

55. Motywy biblijne w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.

56. Nobliści polscy w dziedzinie literatury. Przedstaw ich zasługi dla kultury europejskiej.

57. Omów negatywny wpływ systemu edukacyjnego na rozwój psychiczny człowieka. Poprzyj swoją wypowiedź przykładami z życiorysów lub utworów pisarzy.

58. Przeciw czemu buntują się bohaterowie literaccy różnych epok? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

59. Społeczeństwo i jednostka wobec państwa despotycznego i totalitarnego. Dokonaj porównania ujęcia tego problemu w literaturze XIX i XX wieku.

60. Thriller medyczny jako gatunek literacki. Omów temat na wybranych przykładach.

61. Wpływ miłości na osobowość człowieka. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

62. Pierwsza dama polskiej poezji - Wisława Szymborska. Na podstawie wybranych utworów ukaż indywidualność twórczą współczesnej poetki.

63. Motyw morderstwa – omów problem na przykładzie wybranych kryminałów skandynawskich.

64. Biografie wielkich postaci sportu. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

65.Kontakty z siłami nieczystymi. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

66. Kultura i obyczaje arabsko-indyjskie oraz ich wpływ na losy bohaterów. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

67. Wady i mity narodowe. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.

II JĘZYK

1. Przedstaw różne rodzaje stylizacji językowych i omów ich funkcje w wybranych przykładach dzieł literackich.

2. Omów zjawisko ekonomizacji języka we współczesnej polszczyźnie. Zanalizuj wybrane przykłady.

3. Przedstaw i omów problem homonimii i jej funkcjonalnego wykorzystania, analizując teksty wybranych współczesnych kabaretów.

4. Błędy językowe w sprawozdaniach komentatorów sportowych. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

5. Zestawiając ze sobą najsłynniejsze literackie listy oraz przykłady współczesnych e-mail, dokonaj porównania językowych sposobów wyrażania myśli.

6. Środki stylistyczne w wypowiedziach publicystycznych.  Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów zaczerpniętych z czasopism.

7. Język mediów wobec zasad poprawności językowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

8. Nowomowa jako przykład manipulacji językowej. Scharakteryzuj zjawisko, odwołując się do odpowiednich przykładów   tekstów propagandowych i literackich.

9. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w literaturze współczesnej. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

10. Omów język wybranych postaci literackich z różnych utworów, ze szczególnym uwzględnieniem cech, ujawniających ich charakter i przynależność środowiskową.

11. Etykieta językowa różnych czasów i środowisk. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i pozaliterackie.

12. Omów zasady sztuki przemawiania, odwołując się do wybranych przykładów literackich. 

13. Przedstaw i omów zjawisko mowy ezopowej, odwołując się do wybranych przykładów z okresu pozytywizmu i literatury współczesnej.  

14. Język łagrów i lagrów. Omów na wybranych przykładach jego cechy i funkcje.

15. Przedstaw eksperymenty językowe w poezji polskich lingwistów, odwołując się do wybranych utworów. 

16. Scharakteryzuj i opisz zabiegi słowotwórcze najczęściej wykorzystywane w procesie tworzenia nazw firm i grup artystycznych, odwołując się do wybranych przykładów.

17. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj zjawisko w oparciu o wybrane przykłady.

18. Maniery stylistyczne w utworach literackich różnych epok. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

19. Język konwersacji w Internecie. Dokonaj jego charakterystyki, odwołując się do wybranych przykładów.

20. Archaizacja jako rodzaj stylizacji językowej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

21. Omów rodzaje i skuteczność środków perswazji, zastosowanych w wybranych dawnych oraz współczesnych tekstach publicystycznych.

22. Omów na wybranych przykładach literackich, rodzaje i funkcje słowotwórczych środków stylistycznych.

 23. Stałe związki frazeologiczne jako źródło komizmu językowego w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

24. Język dramatu awangardowego. Omów jego rolę na przykładach wybranych utworów.

25. Przedstaw problem zapożyczeń językowych we współczesnej polszczyźnie, odwołując się do wybranych przykładów.

26. Błędy językowe twórczo wykorzystane. Zanalizuj wybrane przypadki celowego przywołania słów i konstrukcji błędnych w utworach literackich, dowcipach językowych, skeczach kabaretowych.

27. Teksty piosenek rockowych jako echo czasów, w których powstały. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

28. Język i tematyka tekstów muzyki metalowej. Dokonaj charakterystyki, odwołując się do wybranych tekstów.III   ZWIĄZKI  LITERATURY Z INNYMI  DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Portrety ludzi sędziwych w literaturze i sztuce.  Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

2. Motywy symboliczne w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

3. Odwołując się do wybranych przykładów poetyckich i malarskich doby baroku,   przedstaw wykreowany w nich wizerunek kobiety i porównaj go z ideałami innych epok.

4.  Przedstaw i omów wizje zaświatów w literaturze i innych dziedzinach sztuki, odwołując się do wybranych przykładów. 

5.  Realistyczny obraz Warszawy w literaturze i malarstwie XIX wieku. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

6. Motyw wilka w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

7. Motyw anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

8. Ekspresjonizm, impresjonizm i symbolizm jako techniki wyrazu w malarstwie i literaturze.  Omów temat na wybranych przykładach.

9. Motyw wampira w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

10.  Pisarz jako reprezentant swojej epoki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

11.  Przedstaw i omów portret sarmaty, odwołując się do wybranych utworów literackich, filmowych, plastycznych lub muzycznych.

12.  Przedstaw i omów, odwołując się do wybranych przykładów  literackich i filmowych, zmieniający się obraz rodziny.

13. Wątki komiczne i humorystyczne w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie w oparciu
o dzieła plastyczne i literackich różnych epok.


14. Wizerunek świata i człowieka w reklamach. Zaprezentuj temat, odwołując się do współczesnych reklam.

15. Wpływ nurtów malarskich na literaturę. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych  dzieł literackich i plastycznych doby modernizmu.

16. Literatura i inne sztuki jako wyraz światopoglądu swego czasu. Przedstaw i omów  zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.  

17. Kult ciała w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

18. Przedstaw i omów rolę kontrastu w przykładowych utworach literackich i realizacjach plastycznych
z wybranych epok. 

19. Omów i zinterpretuj problem uprzedmiotowienia człowieka, odwołując się  do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

20. Związki literatury i muzyki. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych  dzieł literatury romantycznej i późniejszych epok.

21. Omów karykaturę, jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka, odwołując się do wybranych dzieł z różnych dziedzin sztuki.

22. Przedstaw i omów problem satyry i satyryczności, odwołując się do wybranych przykładów z różnych dziedzin sztuki (literatura, estrada, film, radio, telewizja).

23. Literatura i inne dziedziny sztuki w służbie ideologii. Rozważ i omów problem,   odwołując się wybranych przykładów.

24. Przedstaw i omów sposoby kreowania postaci historycznych w literaturze i innych dziedzinach sztuki, odwołując się do  wybranych przykładów.  

25.  Przedstaw i omów specyfikę tekstów kabaretowych, odwołując się do wybranych przykładów z okresu XX-lecia międzywojennego i powojennego..

26.  Konwencja realistyczna w literaturze i malarstwie II połowy XIX wieku.  Omów temat, wykorzystując celowo wybrane przykłady.

27.  Strój jako element kultury epoki. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł z różnych dziedzin sztuki.

28. Omów fenomen kultowych filmów i powieści, odwołując się do wybranych przykładów.

29. Prześledź wpływ koncepcji filozoficznych na literaturę i inne dziedziny sztuki. Dokonaj analizy wybranych tekstów kultury.

30. Literatura jako komentarz do malarskich dzieł sztuki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

31. Motyw pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

32. Omów wizerunek szaleńca, odmieńca i geniusza, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

33. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa i filmu, omów obraz getta żydowskiego i zagłady Żydów.

34. Duchy, zjawy, wampiry – omów ich rolę i funkcję w literaturze i filmie.

35. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja - dokonaj porównania na wybranych przykładach.

36. Praca – jej różne wizerunki w sztuce. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł.

37. Ruiny, mogiły, zamki – przedstaw funkcję tego motywu w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

38. Powstania narodowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

39. Obraz subkultury hippisowskiej w literaturze, muzyce i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

40. Pożegnania w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.

41. Motyw wsi w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

42. Potęga starożytnego Rzymu w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

43. Zniewolenie jednostki w systemach totalitarnych. Omów temat na wybranych przykładach literackich i filmowych.

44. Zbrodnia i jej konsekwencje. Omów temat na wybranych przykładach literackich i filmowych.

45. Motyw naukowca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

46. Magia i fantastyka w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

47. Sport w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

48. Od Adama do Batmana. Różne kreacje mężczyzn w literaturze, filmie i mass mediach. Omów temat na wybranych przykładach.

49. Problemy ludzi młodych w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

50. Narkotyki i konsekwencje obcowania z nimi. Omów temat na wybranych przykładach literackich i filmowych.

51. Różne oblicza wampiryzmu Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich, malarskich i filmowych.

52. Motyw wędrówki w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych tekstach kultury.

53. Malowanie światła, powietrza i mgły. Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

54. Motyw szaleńca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

55. Metamorfoza bohatera w utworach literackich i filmowych. Omów temat na wybranych przykładach.

56. Hip-hop – kicz czy sztuka wysoka? Omów temat, odwołując się do zebranego materiału badawczego.

57. Odmienne stany świadomości w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

58. Kultura rockowa jako komentarz do współczesnej rzeczywistości. Omów temat, odwołując się do zebranego materiału badawczego.

59. Najciekawsze realizacje motywu walki w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

60. Motyw macierzyństwa w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

61. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do wybranych przez siebie dzieł.

62. Motywy starogreckie w literaturze i sztuce późniejszych epok. Określ ich funkcje, powołując się na wybrane dzieła.

63. Obraz starożytnej Grecji w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, powołując się na wybrane dzieła

64. Wpływ dzieciństwa i młodości na późniejsze życie artystyczne i osobiste kultowych postaci muzyki rockowej. Omów temat na podstawie biografii i wybranych tekstów piosenek.

65. Wpływ dzieciństwa i młodości na późniejsze życie artystyczne i osobiste kultowych postaci muzyki hip-hopu. Omów temat na podstawie biografii i wybranych tekstów piosenek.

66. Sylwetki wielkich kobiet w literaturze i filmie. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł.


1.    Przedstaw sposób kreowania przyrody tatrzańskiej oraz funkcje tego motywu w utworach literackich
Młodej Polski.

2.    Funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok. Przedstaw temat, odwołując się do
wybranych utworów.
3.    Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych
utworów literackich.
4.    Groteska jako sposób kreowania rzeczywistości. Pomów problem na przykładzie wybranych utworów
literackich z określonej epoki.
5.    Uniwersalny charakter utworów W. Szekspira. Omów problem na wybranych przykładach.
6.    Jakie wartości niesie literatura popularna? Rozważ problem, odwołując się do reprezentatywnych,
twoim zdaniem, utworów.
7.    Przedstaw różne sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w twórczości wybranych przez siebie pisarzy.
8.    Odwołując się do wybranych utworów literackich, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych
w prozie H. Sienkiewicza.
9.    Różne sposoby i funkcje nawiązań do sarmatyzmu w literaturze. Przedstaw je, odwołując się do
wybranych utworów.
10.    Samotność i jej wpływ na postępowanie bohaterów. W wypowiedzi odwołaj się do doświadczeń
wybranych postaci literackich.
11.    Młodzi buntownicy w różnych epokach. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
12.    Niepokoje człowieka końca wieku i próby ich przezwyciężenia w literaturze młodopolskiej i współczesnej.
Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
13.    Analizując wybrane teksty prozatorskie, określ cechy i funkcje behawiorystycznego sposobu
przedstawiania bohatera literackiego.
14.    Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje,
analizując wybrane utwory z różnych epok.
15.    Pokora jako jeden z motywów Biblii i wybranych utworów literackich. Przedstaw jego ujęcia oraz funkcje.
16.    Ideały rycerskie. Jak funkcjonuje etos rycerski w literaturze różnych epok? Omów temat na wybranych
przykładach.
17.    Satyryczne widzenie świata w literaturze i jego funkcja. Przedstaw problem, odwołując się do
wybranych utworów.
18.    Kobieta i Eros. Omów różne sposoby przedstawiania miłości i kobiet w wybranej literaturze.
19.    Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów, obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku.
20.    Odwołując się do wybranych utworów literatury pozytywizmu i modernizmu, omów przyczyny i skutki
konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich.
21.    Dokonując analizy wybranych utworów, scharakteryzuj wizję świata i człowieka w bajkach i satyrach
okresu oświecenia.
22.    Różne koncepcje patriotyzmu. Przedstaw je na wybranych przykładach z literatury staropolskiej,
romantycznej i pozytywistycznej.
23.    Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstaw zagadnienie  na podstawie
analizy wybranych utworów.
24.    Wieś jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia  międzywojennego.
Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów.
25.    Trudne wybory. Przedstaw różny wymiar konfliktu tragicznego w wybranych utworach literackich.
26.    Młodzieńcze wizje przyszłości w literaturze. Omów i porównaj je, posługując się dowolnie wybranymi
utworami z różnych epok.
27.    Miasto w literaturze. Przedstaw i porównaj jego obrazy i funkcje w wybranych przez siebie tekstach
z różnych epok.
28.    Sposoby kreowania portretów zdrajców ojczyzny w literaturze. Przedstaw je, omawiając wybrane
utwory XIX wieku.
29.    Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Omów je na podstawie literatury obozowej.
30.    Zaprezentuj wybrane z różnych epok utwory literackie wyrażające radość istnienia.
31.    Być czy mieć? Wartości wybranych bohaterów literackich i ich źródła.
32.    Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, odwołując się do wybranych
utworów literackich.
33.    Literackie portrety par małżeńskich. Przedstaw problem, dokonując analizy odpowiednio
dobranej literatury.
34.    Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
35.    Rola i zadania poety w czasach współczesnych. Omów temat, odwołując się do liryki
wybranego twórcy.
36.    Problem przyjaźni w literaturze. Przedstaw jego ujęcie w wybranych dziełach.
37.    Funkcje wypowiedzi oratorskiej. Omów zagadnienie, posługując się odpowiednim
materiałem literackim.
38.    Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ jego istotę, analizując
wybrane utwory.
39.    Człowiek w sytuacji zagrożenia. Przedstaw różne zachowania bohaterów literatury
współczesnej.
40.    Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza. Zaprezentuj
zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
41.    Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
42.    Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Omów zagadnienie na przykładach.
43.    Portrety matki w literaturze. Przedstaw i porównaj wybrane przez siebie kreacje.
Omów ich rolę w dziełach.
44.    Modernistyczne próby przezwyciężenia poczucia bezsensu życia. Określ je, analizując
wybrane utwory.
45.    Postawy bohaterów literackich wobec różnorodnych życiowych problemów. Przedstaw je, odwołując
się do wybranych przez siebie przykładów.
46.    Portrety Sarmatów w literaturze polskiej. Przedstaw ich różnorodność i oceny autorów, odwołując
się do wybranych utworów.
47.    Praca i jej wpływ na osobowość człowieka. Rozwiń problem, opierając się  na wybranych utworach
z różnych epok.
48.    Różne funkcje i sposoby budowania nastroju grozy w dziele literackim. Omów zagadnienie, odwołując
się do odpowiednich przykładów.
49.    Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem
na wybranych przykładach.
50.    Zaprezentuj bogactwo formalne i treściowe liryki młodopolskiej, dokonując analizy wybranych wierszy.
51.    Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przedstaw wybrane utwory,
określając w nich rolę historii.
52.    Polemiki, spory, prowokacje –starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
53.    Przedstaw różne funkcje motywu powrotu do domu rodzinnego w wybranych utworach dwóch
epok literackich.
54.    Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje, odnosząc się
do wybranych utworów.
55.    Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje
w wybranych utworach.
56.    Inspiracje romantyczne w literaturze późniejszych epok. Omów problem, odwołując się do
twórczości wybranego autora lub wybranej epoki literackiej.
57.    Rola tradycji w życiu zbiorowości i jednostki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
58.    Dworek szlachecki jako przestrzeń życia. Przedstaw zagadnienie, odnosząc się do wybranych utworów.
59.    Sceny śmierci w literaturze. Porównaj sposób ich kreowania i omów funkcje  w wybranych dziełach.
60.    Przedstaw obecność oraz funkcje dowolnego motywu biblijnego w wybranych utworach.
61.    Poczucie egzystencjalnej pustki i zagubienia w świecie. Scharakteryzuj ich przejawy, odwołując się
do wybranych utworów literackich.
62.    Motyw wesela w literaturze polskiej. Przedstaw i porównaj wybrane przez siebie realizacje motywu
oraz ich funkcje.
63.    Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka. Omów zagadnienie, odnosząc się do
wybranych utworów.
64.    Portrety idealistów i marzycieli w polskiej literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
65.    Żołnierz, powstaniec, konspirator jako bohaterowie literatury polskiej. Zaprezentuj ich portrety
w wybranych utworach.
66.    Państwo i władza jako temat wybranych utworów literackich. Omów na wybranych przykładach.
67.    Różnorodność uczuć i sposobów ich wyrażania w poezji barokowej. Przedstaw je, analizując
wybrane wiersze.
68.    Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw funkcje i sposoby kreowania portretów Polaków
na wybranych przykładach literackich.
69.    Motywy oniryczne w literaturze. Omów wykorzystanie toposu snu w wybranych dziełach literackich.
70.    Analizując wybrane utwory, przedstaw różne sposoby rozwiązywania konfliktów wewnętrznych
przez bohaterów literackich.
71.    Powroty do lat dzieciństwa. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu
w wybranych utworach.
72.    Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Wykaż związek tytułu z ideą wybranych przez siebie dzieł.
73.    Istota i funkcja utworów parenetycznych literatury średniowiecza i odrodzenia. Przedstaw problem,
wykorzystując wybrane utwory z obu epok.      
74.    Artysta jako bohater literacki. Dokonaj analizy porównawczej ich kreacji i funkcji na podstawie
wybranych przykładów.
75.    Etos inteligenta i jego demaskacja. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
76.    Ironia i karykatura jako zasada kreacji świata i bohatera. Omów na wybranych przykładach.
77.    Jednostka uwikłana w historię. Przedstaw zagadnienie katastrofizmu, odwołując się  
do przykładów z literatury.
78.    Ludzkie podróże, wędrówki i tułaczki. Przedstaw topos homo viator w wybranych przykładach
literackich.
79.    Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw
ujawniające się w dziełach związki między ich twórczością.
80.    Omów problemy egzystencjalne współczesnych bohaterów literackich, odwołując się do wybranych
przykładów literatury polskie i/lub obcej.
81.    Obrazy biesiad utrwalone w dziełach literackich różnych epok. Dokonaj analizy porównawczej
wybranych przykładów.
82.    Poeci współcześni – mistrzowie moralnej perswazji. Rozważ problem, odwołując się do
wybranych tekstów.
83.    Odwołując się do wybranych przykładów, omów wpływ filozofii na literaturę.
84.    Pozycja narratora w literaturze przekazującej prawdę o obozach koncentracyjnych i łagrach.
Zinterpretuj jej wpływ na wymowę wybranych dzieł. 
85.    Rola postaci drugoplanowych w dziele literackim. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
86.    Rozmowy z samym sobą. Monologi bohaterów z dzieł literackich reprezentujących różne epoki i gatunki
literackie. Interpretując celowo wybrane przykłady, porównaj okoliczności życiowe, w których rodzą się
refleksje oraz formę ich ekspresji.
87.    Ukrywanie tożsamości przez bohatera i jego sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
88.    Wzorce osobowe propagowane w dziełach literackich różnych epok. Rozwiń temat  na wybranych
przykładach.
89.    Literatura i psychologia. Na przykładach wybranych bohaterów literackich omów złożone typy osobowości,
zwyrodnienia, stany chorobowe (np. studium narcyzmu, obłędu, chorobliwej miłości).
90.    Podróż w głąb siebie. Na wybranych przykładach literackich przedstaw problem dojrzewania bohaterów
do samoświadomości, a także jego znaczenie w dziele.
91.    Odwołując się do różnych przykładów literackich, przedstaw polskie mity narodowe
i podjęte z nimi dyskusje.
92.    Literackie mitologizacje rzeczywistości i ich funkcje. Rozważ problem, odwołując się do
wybranych przykładów.
93.    Literatura moralnego niepokoju. Posługując się przykładami pochodzącymi z różnych epok,
przedstaw okoliczności jej powstawania oraz funkcję.
94.    Nieśmiertelni bohaterowie Szekspira. Przedstaw analizę psychologiczną wybranych postaci.
Wyjaśnij, na czym polega fenomen nieprzemijającej aktualności dzieł angielskiego dramaturga.
95.    Tragizm młodych oszukanych – wojna w twórczości Kolumbów. Przedstaw problem, odwołując
się do wybranych przykładów.
96.    Tematy żydowskie w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych
utworów z różnych epok.
97.    Życie i mit. Na wybranym przykładzie omów zjawisko kształtowania się legendy wokół życia
i twórczości pisarza współczesnego.
98.    Szekspiryzm polskiego romantyzmu. Przedstaw zagadnienie wpływu dzieł angielskiego
dramaturga na polską literaturę romantyczną.
99.    Utopie i antyutopie w literaturze – sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.
100.    Na podstawie wybranych pozycji literackich przedstaw wpływ wojny  na psychikę
i moralność człowieka.
101.    Rozważ, w jaki sposób literatura ujmuje temat młodości człowieka. Omów zagadnienie,
analizując wybrane utwory.
102.    Dokumentaryzm i paraboliczność - dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości. Rozwiń temat
na przykładzie wybranych utworów. 
103.    Ballada i jej cechy gatunkowe. Omów zagadnienie odwołując się  do wybranych przykładów literackich.
104.    Od „ Antygony" do „Tanga" - ewolucja dramatu (omów na wybranych przykładach).
105.    Od herosa do pantoflarza – różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na
podstawie analizy wybranych utworów.
106.    Magia i fantastyka w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane  przykłady.
107. Symbol, alegoria, parabola i ich funkcje w literaturze. Przedstaw temat w oparciu  o analizę
wybranych utworów literackich.
108. Omów rolę konceptu w kreowaniu świata w poezji barokowej.
109. Mimetyzm i kreacjonizm jako różne konwencje w literaturze XX wieku. Rozwiń temat na
wybranych przykładach.
110. Kobieta w podróży. Omów problem na podstawie wybranej prozy XIX- i XX-wiecznej."
111. Losy aktora prowincjonalnego zapisane w  pamiętnikach wybranych artystów
z przełomu XIX i XX wieku.
112. „Wiek nerwowy" w wybranych powieściach Bolesława Prusa ("Lalka", "Emancypantki", "Dzieci").
113.  Romantyk – człowiek, który pyta. Przestrzeń tajemnicy w liryce polskiego romantyzmu.
114. „Ja” w obcym świecie. Bohater wobec społeczeństwa w powieści dziewiętnastowiecznej.
góra
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIDZINAMI SZTUKI  

1.    Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów temat, odwołując się do analizy wybranych tekstów kultury
różnych epok.
2.    Anioł w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy wybranych dzieł i omów funkcje tego motywu.
3.    Antybohater jako zjawisko obecne w kulturze współczesnej. Omów sposoby kreowania tej postaci
i jej funkcje, analizując celowo wybrany materiał rzeczowy z dziedziny literatury i filmu.
4.    Artysta jako kronikarz swoich czasów. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich,
malarskich lub/i filmowych.
5.    Problemy okresu dojrzewania. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich, filmów
oraz (lub) tekstów piosenek.
6.    Buntownik jako bohater dziewiętnastowiecznej literatury i dwudziestowiecznego filmu. Dokonaj analizy
porównawczej wybranych dzieł.
7.    Dramat romantyczny i jego realizacja teatralna. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci tekstów
literackich oraz ich inscenizacji.
8.    Dramat współczesny i jego realizacja teatralna. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci tekstów
literackich oraz ich inscenizacji.
9.    Dworek szlachecki – specyfika architektury i obrazy literackie. Omów zagadnienie, posługując się
wybranymi przykładami.
10.    Funkcje symboli w malarstwie i literaturze. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych przykładów.
11.    Koncepcja piękna w literaturze, malarstwie i architekturze wybranej epoki w kulturze europejskiej.
Dokonaj prezentacji, posługując się odpowiednio dobranym materiałem rzeczowym.
12.    Dobre i nieudane filmowe adaptacje literatury. Rozważ zagadnienie przekładu języków kultury na
wybranych przez siebie przykładach. Opinie o dziełach filmowych uzasadnij.
13.    Kreacja świata w poezji K. Przerwy - Tetmajera i w malarstwie impresjonistycznym. Dokonaj analizy
porównawczej wybranych dzieł.
14.    Kult umysłu czy ciała? Dokonaj analizy zagadnienia, odwołując się do wybranych tekstów kultury
współczesnej (literatura, film, kultura masowa).
15.    Literatura i sztuka w służbie tolerancji. Omów problem na przykładzie różnych dzieł kultury ukazujących
życie i obyczajowość wybranej mniejszości narodowej.
16.    Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw zagadnienie na podstawie
wybranych tekstów kultury.
17.    Motyw maryjny w literaturze i ikonografii. Omów temat na wybranych przykładach. Zwróć uwagę
na kulturowe funkcje tego motywu.
18.    Motyw pasyjny w literaturze, malarstwie i filmie. Posługując się wybranymi tekstami kultury,
omów środki wykorzystane przez artystów oraz funkcje dzieł.
19.    Najsłynniejsze pary miłosne w literaturze i filmie. Omów ich kreacje w wybranych dziełach.
20.    Poetyckie interpretacje dzieł malarskich. Dokonaj analizy zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów.
21.    Określ rolę inspiracji plastycznych (malarskich) w twórczości wybranego twórcy literatury.
22.    Polaków portret własny w literaturze, sztuce i filmie. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.
23.    Postać karierowicza w literaturze i filmie XX wieku. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
24.    Relacje Bóg – człowiek w dziełach literackich i malarskich. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
25.    Romantyczne przestrzenie w literaturze i malarstwie. Omów sposób ich kreowania oraz funkcje w wybranych
przez siebie dziełach.
26.    Rozważ, jak kształtuje się związek poezji z muzyką, odwołując się do przykładów z różnych epok.
27.    Prowokacja czy wartościowe nowatorstwo? Rozważ problem łamania norm  i stereotypów w kulturze,
odwołując się do wybranych dzieł z zakresu literatury, filmu lub (i) malarstwa.
28.    Strój bohaterów dzieł literackich i malarskich jako źródło informacji o jednostkach, środowiskach i epokach.
Przedstaw problem na wybranych przykładach.
29.    Surrealizm i oniryzm jako środek wyrazu w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy zagadnienia, odwołując
się do wybranych tekstów kultury.
30.    Świat absurdu – nierzeczywiste przedstawienie rzeczywistości. Omów problem, wykorzystując wybrane
dzieła z dziedziny literatury i sztuki.
31.    Świat prowincji w literaturze i malarstwie. Przedstaw sposób jego kreowania oraz funkcje w wybranych dziełach.
32.    Sztuka i literatura na usługach władzy. Scharakteryzuj zjawisko socrealizmu na przykładach wybranych
tekstów kultury.   
33.    Literatura i sztuka jako odbicie świadomości człowieka współczesnego. Rozwiń temat, odwołując się
do wybranych dzieł.
34.    Poezja jako inspiracja dla twórców dzieł muzycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
35.    Przedstaw różne sposoby przejawiania się tej samej konwencji w literaturze  i malarstwie wybranych epok.
36.    Różne sposoby tworzenia nastroju grozy w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.
37.    Kicz w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
38.    Patos jako kategoria estetyczna w dziele sztuki. Omów jej istotę i funkcję, odwołując się do wybranych utworów literackich, obrazów lub/i filmów.
39.    Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Przedstaw temat    na wybranych przykładach.
40.    Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i w literaturze, odwołując się  do wybranych przykładów.
41.    Literackie i malarskie lub filmowe sposoby heroizacji śmierci bohatera. Omów problem na wybranych przykładach.
42.    Omów funkcje kontrastu w wybranych dziełach z dziedziny literatury i malarstwa.
43.    Posługując się odpowiednio dobranym materiałem rzeczowym,  zinterpretuj sposoby przedstawiania ważnych wydarzeń w historii narodu w literaturze, malarstwie lub/i w filmie.
44.    Parodia jako sposób wyrazu w literaturze i filmie. Określ jej funkcje na podstawie wybranych utworów.
45.    Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Omów problem na wybranych przykładach literackich oraz filmowych.
46.    Omów sposoby przedstawiania świata i człowieka w sztuce i literaturze doby średniowiecza.
47.    Motywy katastroficzne w kulturze XIX, XX i XXI wieku. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
48.    Obecność motywów i wątków mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii.
49.    Sposoby kreowania obrazu natury i jego funkcje w poezji i malarstwie. Omów temat, posługując się odpowiednio dobranym materiałem rzeczowym.
50.    Omów problem funkcji sztuki i roli artysty w odniesieniu do wybranych dzieł literackich i malarskich oraz deklaracji programowych autorów.
51.    Twórcy współczesnej literatury i sztuki wobec baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach kulturowe odniesienia i ich funkcje.
52.    Sacrum i profanum w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
53.    Architektura, malarstwo i rzeźba jako inspiracja dzieł literackich. Omów zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów.
góra


Język

1.    Błędy językowe w wybranym czasopiśmie a norma współczesnej polszczyzny. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału językowego.
2.    Dawny i współczesny język miłości. Zanalizuj i porównaj środki językowe pełniące funkcję ekspresywną w celowo dobranych erotykach współczesnych i staropolskich.
3.    Język dyskusji czatowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny. Przedstaw i oceń zjawisko.
4.    Język listów jako dokument indywidualnego stylu autora. Omów temat na przykładzie korespondencji wybranego pisarza.
5.    Język prasy. Posługując się wybranymi przykładami, scharakteryzuj różne odmiany stylu publicystycznego.
6.    Kicz językowy. Przedstaw i oceń to zjawisko na podstawie analizy zebranego materiału językowego (np.: piosenki disco – polo, wierszyki z pamiętników, harlequiny).
7.    Na podstawie analizy środków stylistycznych przedstaw obraz władzy i systemu politycznego utrwalony w piosenkach lat 80-tych.
8.    Na wybranych przykładach omów specyfikę środków wyrazu charakterystycznych  dla reklamy.
9.    Porównaj funkcje gwary podhalańskiej w tekstach K. Przerwy – Tetmajera, Józefa Tischnera i wybranego przez siebie autora.
10.    Zapożyczenia i ich rola we współczesnej polszczyźnie. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
11.    Scharakteryzuj język kilku wybranych postaci powieściowych jako czynnik wzbogacający ich charakterystykę.
12.    Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok.
13.    Sposoby poszerzania zasobów leksykalnych we współczesnym języku polskim. Zreferuj temat na podstawie zapożyczeń, neologizmów bądź związków frazeologicznych.
14.    Twórcze wykorzystanie języka mówionego w literaturze współczesnej. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
15.    Wieloznaczność wyrazów jako źródło komizmu. Scharakteryzuj zjawisko, odwołując się do tekstów literackich (np.: fraszek, aforyzmów, itp.) oraz wypowiedzi nieliterackich (np. „humor z zeszytów szkolnych”).
16.    Posługując się odpowiednio dobranym materiałem rzeczowym, dokonaj analizy eksperymentów językowych i ich funkcji w poezji polskiej XX wieku.
17.    Przywołując wybrane przykłady, omów zjawisko mody językowej dawniej i dziś.
18.    Człowieka wyróżnia język Dokonaj analizy idiolektu wybranej współczesnej osoby publicznej.
19.    Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Dokonaj analizy zagadnienia, posługując się odpowiednio dobranym materiałem rzeczowym.
20.    Polszczyzna wobec zapożyczeń. Prześledź wpływ języków obcych na język polski w przeszłości oraz współcześnie.
21.    Sposoby wyrażania agresji w języku współczesnych Polaków. Omów je na podstawie materiału zaczerpniętego z języka potocznego.
22.    Wpływ rozwoju techniki na formę współczesnego języka polskiego. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.
23.    Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach. Omów na wybranych przykładach literackich.
24.    Jakie tendencje rozwojowe dostrzegasz we współczesnym języku polskim? Wskaż ich przejawy, odnosząc się do różnych tekstów.
25.    Po jaki język sięga współczesna literatura? Omów temat, analizując warstwę językową wybranych utworów.
26.    Na podstawie odpowiedniego materiału rzeczowego, dokonaj charakterystyki języka, jakim posługuje się współczesna młodzież.
27.    Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie na wybranym materiale językowym.
28.    Omów wyróżniki stylu artystycznego i określ ich funkcje w różnych utworach poetyckich.
29.    Żargon uczniowski w naszej szkole. Scharakteryzuj go na podstawie zebranego materiału językowego.
30.    Wypowiedzi polityków. Na podstawie zgromadzonego materiału dokonaj kwalifikacji błędów najczęściej popełnianych przez tych użytkowników języka.
31.    Czynniki zaburzające komunikatywność wypowiedzi. Przedstaw ich źródła, odnosząc się do wybranych przykładów.
32.    Mowa ezopowa w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Przedstaw temat na przykładzie wybranych tekstów.
33.    Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj je na podstawie zebranego materiału językowego.
34.    Język prasy, radia i telewizji oraz jego wpływ na współczesne słownictwo. Omów zagadnienie, odwołując się do zgromadzonego materiału rzeczowego.
35.    Stylizacja gwarowa i jej rola w kształtowaniu obrazu rzeczywistości. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów literackich.
36.    Rola środków stylistycznych w wybranych utworach młodopolskich. Omów temat na wybranych przykładach.
37.    Kolokwializmy w literaturze i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
38.    Błędy frazeologiczne w wypowiedziach dziennikarskich. Scharakteryzuj je, posługując się odpowiednio dobranymi przykładami.
39.    Odwołują się do wybranych tekstów literackich, przedstaw cechy i funkcje oracji jako typu wypowiedzi.
40.    Rola języka w zakłamywaniu rzeczywistości. Na podstawie wybranych materiałów prasowych i literackich omów zagadnienie nowomowy.
41.    Dokonaj analizy stylistycznej najdowcipniejszych fragmentów wybranych przez siebie dzieł. Przedstaw różne przyczyny powstawiania komizmu językowego.
42.    Medytacja nad słowem, nieufność wobec języka, konwencji, parodia banalnych fraz, szablonów językowych, czyli językowe poszukiwania w polskiej literaturze współczesnej. Omów temat na wybranych przykładach.
43.    Język Biblii i mitologii we współczesnej polszczyźnie. Omów temat, odwołując się  do zgromadzonego materiału rzeczowego.
44.    Język wybranej grupy zawodowej. Scharakteryzuj go, posługując się zebranym materiałem.
45.    W kręgu onomastyki. Najpopularniejsze imiona dawniej i dziś. Przywołując odpowiedni materiał rzeczowy, omów źródła popularności oraz znaczenia wybranych przez siebie imion.
46.    Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje. 
47.    Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując przykłady.
48.    Wielość w jedności – zjawisko synestezji w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
49.    Mitologiczna i biblijna frazeologia wciąż aktualna w języku współczesnym. Analizując zgromadzony materiał, omów źródła i funkcjonowanie wybranych związków.
50.    Ślady dawnej kultury zapisane w języku. Omów problem, analizując zgromadzony materiał.
51.    Na podstawie filmów kultowych zbierz idiomy językowe, które funkcjonują w polszczyźnie potocznej. Zanalizuj ich formę i omów możliwe przyczyny popularności.
52.    Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów na wybranych przykładach.
53.    Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich. Przeprowadź ją na przykładzie przysłów o określonej tematyce.
54.    Specyfika języka użytkowników telefonów komórkowych i internetu. Omów  na wybranych przykładach.
55.    Dowcip językowy i jego funkcja we współczesnych tekstach literackich. Omów  na wybranych przykładach.
56.    Wpływ języków obcych na język polski w ostatniej dekadzie XX wieku i na początku XXI stulecia. Zbadaj zjawisko i przedstaw uogólnione wnioski. 1. Konflikty pokoleniowe w literaturze polskiej. Scharakteryzuj na przykładach bohaterów wybranych epok.
 2. Przedstaw wizerunek Sarmaty w wybranych utworach literatury XVII -, XVIII -,XIX - wiecznej.
 3.  Portret wiernego sługi w literaturze polskiej – przedstaw na wybranych przykładach.
 4. Dworek szlachecki i ziemiański jako przestrzeń literacka. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory literackie.
 5. Wizerunek ludzi sprawujących władzę (wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej).
 6. Obraz rewolucji w literaturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
 7. Krainy szczęścia w literaturze różnych epok – ich sposób kreowania i funkcje. Omów temat na wybranych przykładach.
 8. Na wybranych przykładach dzieł literackich zaprezentuj różne wizerunki ludzi, którzy zrobili karierę i porównaj ich drogi do sukcesu.
 9. Różne sposoby funkcjonowania mitologii (greckiej i rzymskiej) w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
 10. Obraz rzeczywistości w systemie totalitarnym. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
 11. Historia jako temat w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory.
 12. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów  na przykładach wybranych utworów.
 13. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.
 14. Omów sposób funkcjonowania motywu winy i kary w wybranych utworach literackich.
 15. Omów sposób funkcjonowania motywu przemijania w wybranych utworach literackich.
 16. Przedstaw najciekawsze przykłady funkcjonowania paraboli w wybranych utworach literackich.
 17. Zaprezentuj związek wybranych dzieł literackich z epoką, w której powstały.
 18. Przedstaw topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w wybranych dziełach literatury powszechnej i polskiej.
 19. Inspiracje filozoficzne w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.
 20. Sposoby wykorzystania motywu tyrtejskiego w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
 21. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.
 22. Analizując celowo dobrane utwory polskie i obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.
 23. Przedstaw wątki utopijne w wybranych dziełach literackich.
 24. Samotność jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury pięknej.
 25. Obrazy literackich małżeństw – zaprezentuj wybrane przykłady.
 26. Przedstaw historię dramatu jako gatunku literackiego, analizując wybrane przykłady dzieł literackich.
 27. Rola wizji, snu i proroctwa w literaturze. Omów temat, analizując wybrane teksty.
 28. Literackie definicje domu. Omów temat, analizując wybrane przykłady dzieł.
 29. Relacje między rodzicami i dziećmi w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj wybranych bohaterów i nazwij łączące ich uczucia.
 30. Omów tragizm ludzkiej egzystencji w lagrach i łagrach na przykładach literatury faktu.
 31. Pieniądz – źródło sukcesu czy klęski bohaterów literackich? Omów problem na podstawie wybranych dzieł.
 32. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok na przykładzie wybranych utworów literackich.
 33. Bohater romantyczny w nieromantycznych epokach. Zanalizuj wybrane przykłady z literatury.
 34. Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok literackich. Omów, analizując wybrane utwory.
 35. Słynne pojedynki w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby ich przedstawienia w wybranych utworach.
 36. Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych przykładach.
 37. Jakie wartości uniwersalne odnajdujesz w twórczości swojego ulubionego poety lub prozaika. Zanalizuj wybrane dzieła.
 38. Literatura współczesna odbiciem różnorodnych postaw człowieka  w sytuacji zagrożenia. Przedstaw na wybranych przykładach.
 39. Konflikt jednostki ze społeczeństwem i ze sobą w twórczości Stefana Żeromskiego na podstawie wybranych utworów.
 40. Współczesna poezja polska jako wyraz doświadczeń, przeżyć i niepokojów pokolenia powojennego. Omów zagadnienie, analizując wybrane wiersze.
 41. Powroty do kraju lat dziecinnych. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury.
 42. Niepokorni w literaturze. Zrealizuj temat, analizując wybrane utwory R. Wojaczka, E. Stachury, M. Hłaski.
 43. Symbolika drzewa w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
 44. Motyw rozstania w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
 45. „Inny świat” obłąkanych w literaturze. Omów motyw szaleństwa na wybranych przykładach literackich.
 46. Jaki obraz młodego pokolenia kreuje polska literatura różnych epok? Omów na wybranych przykładach dzieł.
 47. Artysta jako bohater dzieł literackich – omów na wybranych przykładach.
 48. Motyw tańca w literaturze. Omów, analizując wybrane dzieła literackie.
 49. Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok. Omów zagadnienie, analizując postawy wybranych postaci.
 50. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich, jego dosłowny i przenośny sens. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie przykłady z literatury.
 51. Narrator w epice i jego różne funkcje. Zanalizuj temat na wybranych przykładach literackich.
 52. Różne ujęcia motywu zdrady. Omów na przykładach dzieł literackich z różnych epok.
 53. Jak bohaterowie literaccy rozumieją pojęcie honoru? Zaprezentuj problem na wybranych przykładach.
 54. Samotność jako jedno z ludzkich doświadczeń i temat utworów literackich. Przedstaw jej odmiany na wybranych przykładach.
 55. Różne role poety. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
 56. Miasto jako przestrzeń literacka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 57. Życie jest teatrem a człowiek jest aktorem. Jak ten motyw funkcjonuje w literaturze? Przeanalizuj wybrane utwory.
 58. Pielgrzym, wędrowiec, tułacz – jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach.
 59. Na wybranych przykładach literackich przedstaw funkcjonowanie motywu wody.
 60. Kodeks etyczny wpisany w utwory poetyckie Zbigniewa Herberta. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
 61. Poezja jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach różne pojmowanie jej funkcji.
 62. Odbicie problemów współczesnego świata w twórczości ulubionego pisarza wybranej epoki. Zanalizuj wybrane dzieła literackie.
 63. Motyw walki dobra ze złem. Omów temat, analizując przykłady ze współczesnej literatury fantastycznej.
 64. Fenomen wiecznej aktualności utworów W. Szekspira. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych dramatów.
 65. Obrzędy, tradycje i święta – omów ich rolę na wybranych przykładach literackich.
 66. Zakończenie utworu literackiego. Rozważ funkcje finałów wybranych dzieł literackich.
 67. Analizując wybrane teksty literackie omów motyw nieszczęśliwego dzieciństwa.
 68. „To Tristan, to Izolda, tylko czasy inne…” – zanalizuj i zinterpretuj wybrane wątki miłosne w literaturze różnych epok.
 69. Wierność i zdrada w literaturze. Omów obecność tych motywów na wybranych przykładach.
 70. O czym śnili bohaterowie literaccy? Omów temat na podstawie wybranych powieści różnych epok.
 71. Motyw kłamstwa w literaturze. Omów temat analizując wybrane przykłady.

II.  ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
 1. Inspiracje biblijne w literaturze współczesnej i filmie. Na wybranych przykładach omów sposoby wykorzystywania Biblii.
 2. Różne ujęcia polskich klęsk i zwycięstw historycznych w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj przykłady dzieł.
 3. Współczesna interpretacja sceniczna dramatu polskiego lub obcego. Zanalizuj wybrane przedstawienie teatralne lub inscenizację telewizyjną, porównując ją z literackim pierwowzorem.
 4. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie (zanalizuj porównawczo wybrane dzieła).
 5. Symbol i alegoria jako środki wyrazu w literaturze i malarstwie – omów ich najciekawsze Twoim zdaniem sposoby wykorzystania w wybranych dziełach.
 6. Wizerunek mężczyzny w wybranych dziełach różnych sztuk. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie i z innych dziedzin sztuki.
 7. Przedstaw portrety zdrajców i patriotów na przykładach z różnych tekstów kultury (literatury i innych dziedzin sztuki).
 8. Przedstaw kreacje bohaterów literackich i filmowych, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości.
 9. Portrety mnichów, księży i zakonników w literaturze i filmie – zaprezentuj wybrane przykłady.
 10. Motyw wesela w polskiej literaturze i kinematografii i jego funkcje. Omów, analizując wybrane przykłady.
 11. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów je, analizując wybrane dzieła.
 12. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów je, analizując dzieła z literatury i innych dziedzin sztuki współczesnej.
 13. Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Przedstaw różne przykłady  buntowników na wybranych dziełach z literatury i innych tekstów kultury.
 14. Różne sposoby ujęcia motywu pożegnania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
 15. Jak pisarze i malarze przedstawiali Boga w różnych epokach? Porównaj wybrane koncepcje, analizując dzieła.
 16. Na przykładach utworów literackich i filmowych zanalizuj różne zachowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych.
 17. Omów sposoby wykorzystania humoru w utworach literackich i reklamach. Zanalizuj wybrane przykłady.
 18. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i sztukach plastycznych – omów na wybranych przykładach.
 19. Anioł w wybranych dziełach literackich i malarskich. Omów zagadnienie analizując wybrane przykłady.
 20. Romowie bliscy i dalecy. Omów wybrane elementy kultury romskiej w celowo dobranych tekstach kultury (dziełach literatury innych dziedzin sztuki.
 21. Analizując wybrane przykłady przedstaw różnorodne ujęcia motywu szatana w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
 22. Rycerz jako bohater literacki i filmowy. Omów temat analizując celowo dobrane przykłady dzieł.
 23. Motyw uczty (biesiady) w wybranych tekstach kultury – omów na wybranych przykładach dzieł literatury i innych dziedzin sztuki.
 24. Wędrówka jako sposób poznania świata i samego siebie. Przedstaw sposób funkcjonowania tego motywu w biografii wybranych bohaterów literackich i filmowych.
 25. Góry jako temat dzieł literackich i malarskich. Zanalizuj temat na wybranych przykładach.
 26. Przedstaw kreacje herosa (nadczłowieka) w literaturze i filmach sensacyjnych. Omów je, analizując porównawczo wybrane przykłady.
 27. Motyw ogrodu w literaturze, sztukach plastycznych i filmie. Porównaj sposoby kreowania i funkcje tego motywu w wybranych tekstach kultury.
 28. Motywy muzyczne obecne w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach ich rolę oraz sposób funkcjonowania w wybranych tekstach kultury.
 29. Konwencja opisu kobiecego piękna w renesansie i baroku. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie i dzieła sztuki obu epok.
 30. „Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Twardowskiego, analizując celowo dobrane teksty kultury (dzieła literatury i innych dziedzin sztuki).
 31. Kat, ofiara i obserwator. Scharakteryzuj sposób kreowania tych postaci i oceń je, analizując literackie i filmowe dzieła podejmujące problematykę systemów totalitarnych.
 32. Fascynacja przedmiotem zwyczajnym w tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literatury i innych dziedzin sztuki.
 33. Światy przyszłe w literaturze i filmie. Zaprezentuj ich różne wersje na podstawie analizy wybranych przykładów.
 34. Miłość to siła budująca. Miłość to siła niszcząca. Omów temat na wybranych przykładach z różnych tekstów kultury (literatury i innych dziedzin sztuki).
 35. Motyw bohaterskiej śmierci w literaturze i filmie. Przedstaw i omów na wybranych przykładach.
 36. Różne funkcje lustra. Omów wykorzystanie tego motywu w literaturze i innych tekstach kultury.
 37. Poetyckie i malarskie obrazy nieba. Zaprezentuj temat, analizując wybrane teksty kultury.
 38. Poetyckie i filmowe refleksje po tragedii 11 września w Stanach Zjednoczonych. Opracuj temat, analizując celowo dobrany materiał badawczy.
 39. Motyw grozy w literaturze i kinematografii. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie i filmy.
 40. Papież Jan Paweł II jako bohater utworów literackich, filmowych i muzycznych. Omów temat na wybranych przykładach.
 41. Charakterystyczne cechy kultury popularnej. Omów temat na dowolnie wybranych przykładach z literatury i innych dziedzin sztuki.
 42. Sport jako motyw obecny w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na celowo dobranych przykładach.
 43. Relacje polsko – żydowskie. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i filmu.
 44. Młody człowiek w poszukiwaniu autorytetów. Przedstaw i oceń dążenia bohaterów, analizując wybrane teksty literackie i filmy.
 45. Zakazana miłość – omów problem, analizując wybrane przykłady literackie, muzyczne i filmowe.
 46. Strój i obyczaje jako komunikaty kultury – omów temat na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
 47. Na podstawie twórczości wybranych artystów udowodnij,, że ich życie 8i dzieła są odzwierciedleniem tragicznych biografii. Omów temat w oparciu o różne teksty kultury.

III.  JĘZYK
 1. Różnorodność i funkcje środków stylistycznych w wybranych tekstach literackich – omów na przykładach.
 2. Różne odmiany stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie utworów literatury polskiej - omów na przykładach.
 3. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje „skrzydlatych słów” w tekstach mówionych i pisanych.
 4. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
 5. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń celowość ich użycia.
 6. Wulgaryzmy, barbaryzmy – ich miejsce i funkcje w literaturze i języku. Omów na podstawie wybranych utworów i własnych obserwacji.
 7. Związki frazeologiczne w języku polskim. Omów ich rodzaje analizując wybrane przykłady.
 8. Wykształcenie i pochodzenie bohaterów literackich a sposób ich wypowiadania się. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 9. Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach prasowych i telewizyjnych tekstów reklamowych.
 10. Zanalizuj warstwę językową dowolnego programu telewizyjnego pod kątem jego komunikatywności: dobór słownictwa, sposób formułowania myśli, składnia, styl.
 11. Wizerunek Polski i Polaków we współczesnych utworach rodzimych zespołów muzycznych. Omów temat, analizując teksty piosenek.
 12.  Zanalizuj tytuły tekstów prasowych pod względem ich funkcji impresywnej i perswazyjnej.
 13. Wpływ mitologii i Biblii na frazeologię i słownictwo języka polskiego. Omów temat, analizując przykłady z tekstów literackich i języka mówionego.
 14. Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę. Omów zjawisko, wykorzystując celowo zgromadzony materiał rzeczowy.
 15. Na przykładzie wybranych czasopism omów cechy stylu publicystycznego.
 16. Scharakteryzuj środki językowe typowe dla mówienia o miłości. Zrealizuj temat, analizując wybrane utwory literackie.
 17. Przeprowadź analizę językową nazw sklepów i przedsiębiorstw usługowych Twojego regionu, oceniając ich zgodność z normą językową.
 18. Zdrobnienia i zgrubienia, ich przydatność stylistyczna. Zanalizuj zgromadzony materiał z wybranych tekstów literackich.
 19. Listy różnych epok. Porównaj język i styl przykładów epistolografii kilku okresów literackich. Wskaż przyczyny różnic słownictwa, frazeologii, składni.
 20. Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych forów dyskusyjnych.
 21. Zanalizuj teksty piosenek jednego z wybranych twórców: M. Hemara,   W. Młynarskiego lub A. Osieckiej.
 22. Analizując zgromadzony materiał językowy, omów pochodzenie i funkcje wybranych nazw miejscowych Twojego regionu.
 23. Przedstaw funkcję tekstu w muzyce młodzieżowej, analizując celowo dobrany materiał.
 24. Analizując i interpretując celowo dobrane teksty, przedstaw motywy świata i miłości w utworach Starego Dobrego Małżeństwa.

Miłość silniejsza niż śmierć. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach z literatury staropolskiej i romantyzmu.
Literackie relacje Polaków z podróży po świecie. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła.
Listy jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Rozwiń temat, analizując listy wybranego twórcy.
Teatr w teatrze. Przeanalizuj wykorzystanie tego motywu w utworach dramatycznych różnych epok.
Niepokorni poeci PRL-u. Omów temat na wybranych przykładach.
Exegi monumentum jako motyw literacki. Zaprezentuj jego funkcjonowanie w różnych epokach.
Porównaj sposób funkcjonowania fantastyki w literaturze romantycznej i we współczesnej powieści fantastycznej na wybranych przykładach.
Symbolika liczb w literaturze. Omów na podstawie przykładów z różnych epok literackich.
Różne sposoby opisu wiosny w literaturze- scharakteryzuj ten motyw na wybranych przykładach .
Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów z różnych epok.

Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Pojedynek jako motyw literacki. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
Literackie obrazy szkoły – omów na wybranych przykładach literackich.
Poetycki obraz drzewa w literaturze polskiej. Omów jego funkcjonowanie na podstawie wybranych utworów .
Spotkania i rozstania jako temat poezji XIX i XX wieku. Zaprezentuj dowolne przykłady.
Polemika z mitami polskiego romantyzmu w literaturze późniejszych epok. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
Różne ujęcia dworu szlacheckiego w literaturze. Zanalizuj funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.
Zaprezentuj sposoby kreowania i funkcjonowania mitu dzieciństwa w wybranych utworach literatury polskiej.
Niepogodzeni ze światem. Zaprezentuj bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych na wybranych przykładach literackich
Obraz Warszawy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w wybranych tekstach.

Różne sposoby kreowania obrazu rodziny i ich funkcje w utworach literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
Inteligent w literaturze XIX i XX wieku. Zaprezentuj motyw odwołując się do wybranych utworów literackich.
Mitologizowanie historii w literaturze różnych epok. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Walka o formę . Zaprezentuj awangardowe poszukiwania w polskiej prozie współczesnej.
Analizując wybrane utwory, omów różne znaczenia i sposoby przedstawiania sfery sacrum w literaturze.
Na podstawie wybranych utworów zanalizuj funkcje ironii w literaturze różnych epok.
Relacje między ojcem a synem. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
Sposoby kształtowania przestrzeni i ich funkcje w utworze literackim. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory.
Zaprezentuj i zanalizuj stanowiska bohaterów wybranych dzieł literackich wobec wojny i okupacji.
Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Zanalizuj na wybranych przykładach literackich.
Różne sposoby prezentacji motywu miłości w literaturze. Zaprezentuj temat odwołując się do dwóch wybranych epok.
Przedstaw sposoby prezentowania w literaturze miast przeklętych i miast ukochanych.
Miejsce i rola tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Od Rolanda do bohatera współczesnego. Omów funkcjonowanie motywu rycerza.
Utopie i antyutopie w literaturze- sposoby kreowania i ich funkcje. Przedstaw na wybranych przykładach.
Lublin jako centrum kultury regionalnej. Zaprezentuj osiągnięcia wybranych twórców związanych z Lubelszczyzną.
 Na wybranych przykładach z dwóch epok zanalizuj literackie ujęcia konfliktu pokoleń.
Porównaj sposoby funkcjonowania motywu przyjaźni w wybranych utworach literackich na przestrzeni dwu epok.
Relacje między jednostką a zbiorowością. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
Maski – ich rola i znaczenie w życiu bohaterów literackich. Zanalizuj w oparciu o  wybrane utwory literackie polskie i obce.
Przedstaw  biografię Józefa Czechowicza i zaprezentuj twórczość poetycką związaną z Lublinem.
Krajobraz jako motyw literacki. Zaprezentuj jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.
Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.
Literackie reinterpretacje motywów biblijnych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska (na wybranych przykładach).
Porównaj funkcjonowanie motywu zachodu słońca w utworach poetyckich różnych epok .
Omów sposoby funkcjonowania pojęcia „pokolenie literackie” odwołując się do przykładów z literatury po 1939 roku.
Motyw matki w literaturze różnych epok. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
Topika baśniowa w literaturze romantycznej i współczesnych powieściach typu fantasy. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
Na wybranych przykładach z różnych epok scharakteryzuj funkcje konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.
Świat wartości więźniów łagrów i lagrów oraz jego odbicie w literaturze. Zaprezentuj sposoby ujęcia problemu na wybranych przykładach.
Zaprezentuj wpływ psychoanalizy Zygmunta Freuda na literaturę dwudziestolecia międzywojennego.
Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska (na wybranych przykładach).
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Zaprezentuj na wybranym przykładzie.
Motyw wędrówki i wędrowca w literaturze polskiej na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach.
Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym . Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.
Rola pieniądza w życiu człowieka. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
Porównaj różne formy patriotyzmu Polaków na przestrzeni epok. Przedstaw je w oparciu o wybrane teksty literackie.
Motywy orientalne w literaturze polskiej od baroku po współczesność. Omów na wybranych przykładach.
Literackie portrety zakochanych. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
Różne ujęcia motywu domu rodzinnego w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
Postawa franciszkańska w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
Różnorodne ujęcia motywu Arkadii w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
Różne sposoby kreowania postaci zbrodniarzy w literaturze polskiej i powszechnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
Różne koncepcje szczęścia w literaturze i filozofii. Przedstaw na podstawie utworów literackich dwóch wybranych epok.
Od herosa do pantoflarza. Przedstaw portret mężczyzny w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
Stoicyzm i epikureizm w literaturze od antyku do oświecenia. Przedstaw na wybranych przykładach.
Prekursorzy - twórcy literaccy, którzy wyprzedzili swoją epokę. Przedstaw sylwetki wybranych autorów i omów ich twórczość.
Literackie portrety przyjaciół. Przedstaw na wybranych przykładach.
Różnorodne ujęcia motywu tańca w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Świat widziany oczyma kobiet - autorek. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
Poezja kobieca XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Wspomnienie dzieciństwa w wybranych utworach literackich. Rozwiń temat analizując stosowne dzieła.
Science fiction a fantasty. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego.
Piękno i brzydota jako kategorie estetyczne w poezji polskiej i europejskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
Różne ujęcia motywu pieniądza w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
Inspiracje barokowe w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
Motyw labiryntu i jego literackie kontynuacje. Omów na wybranych przykładach.

Klasycyzm i jego odmiany w twórczości artystów renesansu, oświecenia i współczesności. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie.
Na podstawie analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj różne modele władcy.
Przedstaw różne ujęcia toposu pielgrzymowania w literaturze na podstawie analizy wybranych przykładów literackich.
Kariera fraszki jako gatunku od antyku do współczesności. Zaprezentuj zjawisko, poddając analizie wybrane teksty.
Dziennik i pamiętnik jako wyraz subiektywnego widzenia świata. Przedstaw sposób funkcjonowania gatunków na podstawie analizy wybranych utworów.
Rodzina wobec doświadczeń i wyzwań losu. Zaprezentuj różne ujęcia motywu rodziny w literaturze różnych epok.
Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich.
Kreacja świata i bohatera w dramacie współczesnym. Omów  na wybranych przykładach.
Literacki obraz koncertu muzycznego . Na wybranych przykładach omów jego różne  sposoby funkcjonowania.
Sposób kreowania świata przedstawionego w twórczości przedstawicieli nurtu fantasy. Przedstaw na wybranym przykładzie .
Komizm jako sposób mówienia o świecie. Omów na podstawie analizy tekstów literackich co najmniej dwu epok.
„Inny świat" obłąkanych w literaturze. Omów motyw szaleństwa na wybranych przykładach.
Historyzm maski w literaturze polskiej - omów zagadnienie, uwzględniając okoliczności powstania wybranych utworów.
Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i współczesnej. Omów problem w oparciu o wybrane teksty.
Antyestetyzm w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane teksty.
Motyw teatru świata w literaturze . Omów funkcjonowanie tego toposu, odwołując się do wybranych utworów.
Odwołując się do wybranych przykładów zanalizuj funkcjonowanie motywu snu w powieści polskiej i obcej XX wieku .
Zaprezentuj rolę, jaką pełni poeta i jego poezja na przykładach wybranych utworów literackich.
Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Zanalizuj, ujawniające się w dziełach, związki między ich twórczością.
Groteska jako metoda opisu świata. Zanalizuj sposoby funkcjonowania tej kategorii estetycznej, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Polski esej współczesny. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
Dziedzictwo sarmackie w przekazie i ocenie twórców późniejszych epok. Przedstaw temat na postawie analizy wybranych utworów.
Świat kobiety w poezji kobiet. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów (np. M. Pawlikowskiej –Jasnorzewskiej, K. Iłłakowiczówny, A. Świrszczyńskiej, H. Poświatowskiej).
Rzeczpospolita wielu narodów w literaturze. Omów problem współistnienia różnych kultur na przykładach wybranych utworów.
Lubelszczyzna jako mała ojczyzna .Zaprezentuj życie kulturalne na Lubelszczyźnie w dobie renesansu.
Literackie testamenty. Przedstaw sposoby dialogu pisarza z czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.
Omów istotę realizmu magicznego w literaturze współczesnej (np. G. G. Marquez, O. Tokarczuk, P. Huelle).
Od Konrada Wallenroda do Jacka Soplicy. Przedstaw przemiany bohatera romantycznego w utworach A. Mickiewicza.
Obraz arystokracji w literaturze. Przedstaw motyw na wybranym przykładzie.
Przedstaw sposoby ujęcia motywu niezawinionego cierpienia na podstawie wybranych utworów literackich.
Porównaj sposoby funkcjonowania obrazu wsi i jej mieszkańców w literaturze różnych epok.
„Świat na opak ‘’ w utworach XX wieku . Zanalizuj znaczenie groteski w konstruowaniu świata przedstawionego w wybranych utworach literackich.
Filozoficzne inspiracje literatury młodopolskiej – zaprezentuj je w oparciu o wybrane teksty literackie.
Kryzys wiary w wielkość człowieka. Przedstaw problem odwołując się do literatury renesansu i współczesnej.
Autobiografia jako tworzywo literackie. Zanalizuj w oparciu o wybrane przykłady .
Na podstawie wybranych utworów przedstaw sposoby funkcjonowania w literaturze zwyczajów i obrzędów ludowych.
Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu Apokalipsy we współczesnej poezji polskiej.
Omów sposoby funkcjonowania konwencji baśniowej w literaturze XX wieku .Zaprezentuj na wybranych przykładach.

                                        
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
Temat
Zanalizuj przejawy romantycznej syntezy sztuk na podstawie wybranych przykładów literackich, malarskich lub muzycznych.
Świat przyrody tatrzańskiej w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj kierunek artystyczny analizując wybrane dzieła.
Inspiracje antyczne w kulturze. Przedstaw je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).
Bunt wobec tradycji. Przedstaw jego przejawy oraz funkcje w różnych tekstach kultury.
Karnawał jako motyw w sztuce. Zaprezentuj jego funkcjonowanie w utworach literackich, malarskich lub muzycznych wybranych epok.
Dzieło filmowe jako adaptacja literatury i jako sztuka sama w sobie. Zaprezentuj sposób jego funkcjonowania w obu tych przypadkach na dowolnym przykładzie.
Sposoby funkcjonowania motywu wiosny w literaturze i sztuce malarskiej. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów.
Fascynacja nowoczesnością w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw temat analizując wybrane dzieła.
Człowiek XVII wieku w malarstwie i literaturze . Porównaj różne realizacje tego tematu .
Przedstaw funkcjonowanie toposu vanitas w literaturze i sztuce na przestrzeni kilku epok.
Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie . Porównaj różne realizacje tego tematu .
Groteskowy obraz świata. Zaprezentuj sposoby jego kreacji w różnych tekstach kultury.
Sposoby tworzenia nastroju w poezji i malarstwie. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
Wieś polska w literaturze i malarstwie. Zanalizuj funkcjonowanie motywu odwołując się do utworów różnych epok.
Symbol w literaturze i malarstwie. Zanalizuj jego funkcjonowanie w wybranych dziełach sztuki.
Sąd ostateczny jako motyw w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne jego ujęcia analizując wybrane przykłady.
Inspiracje biblijne w kulturze. Scharakteryzuj je w oparciu o wybrane dzieła literatury, malarstwa i rzeźby.
Literatura i film obrazujące duchowy portret człowieka końca XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Dziady A. Mickiewicza w znanych interpretacjach teatralnych i filmowych. Omów na wybranych przykładach.
Warszawa w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok.
Zrecenzuj filmowe adaptacje wybranych powieści B. Prusa, H. Sienkiewicza i S. Żeromskiego.
Koncepcje piękna w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł.
Madonny w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Różne sposoby kreowania postaci kobiecej w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
Różne sposoby kreowania postaci dziecka w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.
Surrealistyczna wizja świata w literaturze, sztuce i filmie. Omów na wybranych przykładach.
Motyw ikaryjski w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce(np.J. Kantor, A.Wróblewski,T. Różewicz). Omów zjawisko na wybranych przykładach.
Wizja nieba i piekła w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
Motyw rycerza w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
Sposób przedstawienia i funkcje duchów, zjaw, upiorów i wampirów w dziele literackim i w filmie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
Synteza sztuk w literaturze, malarstwie i muzyce przełomu wieku XIX i XX. Przedstaw na wybranych przykładach.
Wielkie bitwy historii w literaturze, malarstwie i filmie. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
Współczesne interpretacje filmowe i teatralne dramatów Szekspira. Omów na wybranych przykładach.
Prowincja polska w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
Tragedia Holocaustu ukazana w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
Starożytny Egipt jako inspiracja dla literatury i filmu. Przedstaw na wybranych przykładach.
Literatura jako inspiracja dla reżyserskich dokonań Andrzeja Wajdy. Przedstaw na wybranych przykładach.
Różne ujęcia motywu syna marnotrawnego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Pejzaż romantyczny. Omów funkcjonowanie motywu, analizując wybrane dzieła literackie i ikonograficzne.
Literacka i filmowa wizja PRL-u. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury.
Przedstaw funkcjonowanie motywu morza w wybranych utworach literackich i plastycznych.
Nastroje końca wieków. Zaprezentuj problem, analizując wybrane teksty filozoficzne, literackie i dzieła sztuki.
Młodzi gniewni w literaturze i filmie. Przedstaw sylwetki bohaterów na podstawie analizy wybranych przykładów.
Różnorodne ujęcia motywu pracy w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady.
Przedstaw wybrane dokonania awangardy artystycznej w teatrze powojennym na podstawie analizy przykładów.
Funkcjonowanie kabaretu w rzeczywistości PRL-u. Omów zagadnienie na przykładzie twórczości wybranego artysty.
Różne wizje piekła w sztuce. Przedstaw ujęcie literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów.
Kreacje herosa w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
Brzydota w sztuce. Przedstaw zjawisko na przykładzie wybranych dzieł.
Rzeczywistość polska w filmowych dziełach Andrzeja Wajdy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Specyfika kabaretu jako dziedziny sztuki. Omów na wybranych przykładach.
Przedstaw różnorodne wizje gotyckiej katedry w architekturze i literaturze. Dokonaj analizy stosownych dzieł.
Paryż w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane utwory literackie i teksty kultury.
Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie( np. H. Sienkiewicz i J. Matejko). Analiza porównawcza dzieł.
Kultura i krajobraz Kresów jako temat i tło wybranych utworów literatury, malarstwa i filmu. Zanalizuj wybrane dzieła.
Powstanie warszawskie i sposób jego ujęcia w literaturze i filmie. Zaprezentuj temat na podstawie zebranego materiału.
Zaprezentuj różne ujęcia motywu biesiady w literaturze i sztuce wybranych epok, analizując stosowne dzieła.
Groza totalitaryzmu w literaturze i filmie współczesnym. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
Świętości i mroki średniowiecza  w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
Bohater literacki w interpretacji aktorskiej. Odwołując się do wybranych przykładów, omów różne koncepcje kreowania postaci scenicznej i/ lub filmowej.
Podróż w czasie w literaturze i filmie. Porównaj literackie i filmowe ujęcie tego motywu.
Scharakteryzuj literackie i filmowe wizje Litwy, analizując wybrane utwory.
Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
Kultura cygańska w słowie i muzyce. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów.
Kolory, które znaczą w literaturze i sztuce. Omów funkcje barw w wybranych tekstach kultury.
Portrety muz w literaturze i sztuce. Analizując wybrane przez siebie teksty kultury, omów wpływ kobiety na życie twórcy.
Postać i biografia Fryderyka Chopina inspiracją dla twórców dzieł sztuki. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
Różnorodne ujęcia motyw rozstania w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Literackie i filmowe wyprawy w kosmos. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane pozycje dzieł polskich i obcych.
Przedstaw różne znaczenia i sposoby przedstawienia motywu lotu  w wybranych utworach literackich i dziełach malarskich.
Literackie i malarskie portrety błazna w dziełach różnych twórców. Omów na wybranych przykładach.
Obraz psychiki człowieka, który przeżył wojnę. Rozwiń temat w oparciu o dzieła literackie i filmowe.
Ekspresjonizm jako środek wyrazu w sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich, plastycznych i filmowych.
Rzeczywistość czasu socjalizmu w krzywym zwierciadle literatury i filmu. Rozwiń temat, posługując się przykładami.
Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Człowiek w przestworzach. Odwołując się do różnych przykładów w literaturze i sztuce, przedstaw marzenia ludzkości o lataniu i próbę ich realizacji.
Motyw faustowski w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
Kicz w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
Związek fotografii z literaturą i filmem. Omów zagadnienie na przykładach.
Mity współczesnej pop kultury. Określ ich istotę, odwołując się do wybranych utworów literackich i przedstawień plastycznych.
Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie.
Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów temat na wybranych przykładach dzieł.
Przedstaw funkcjonowanie archetypu Adama i Ewy w literaturze i sztuce różnych epok.
Przedstaw różne sposoby kreacji wizerunku Napoleona w polskiej tradycji literackiej i malarskiej.


                                                    
JĘZYK
Temat
Rola frazeologii jako tworzywa współczesnej poezji. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
Nazwy potraw i dań w Polsce dawnej i współczesnej. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału rzeczowego.
Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
Szyldy i reklamy na ulicach Twojego miasta. Omów ich poprawność i skuteczność językową.
Dokonaj analizy wybranych tekstów reklamowych. Scharakteryzuj zabiegi językowe zastosowane przez twórców reklam użyte w celach perswazyjnych.
Przedstaw środki językowe budujące komizm krótkich form wierszowanych, odwołując się do wybranych fraszek, aforyzmów lub złotych myśli.
Omów środowiskowe odmiany języka polskiego odwołując się do przykładów z żargonu uczniowskiego lub sportowego.
Zdrobnienia i zgrubienia. Przedstaw ich funkcje w wybranych tekstach dwóch epok.
Przedstaw różnorodność chwytów erystycznych oraz ich funkcjonowanie w wybranych tekstach literackich, publicystycznych lub politycznych.
Zaprezentuj zagadnienie manipulacji językowej na wybranych przykładach reklam telewizyjnych, radiowych , prasowych.
Funkcje stylizacji archaizującej w powieściach historycznych. Omów na wybranych przykładach.
Omów pochodzenie nazw osiedli, dzielnic i ulic w Twojej miejscowości. Dokonaj analizy zgromadzonych materiałów.
Styl retoryczny w literaturze staropolskiej i w powieściach H. Sienkiewicza. Zanalizuj i omów wybrane przykłady.
Przedstaw zjawisko nowomowy jako przykład wpływu propagandy na język na podstawie zgromadzonego materiału językowego.
Zabawy słowem w twórczości Tuwima, Gałczyńskiego, Białoszewskiego. Omów, analizując celowo zgromadzony materiał językowy.
Gwara szkolna różnych pokoleń. Przedstaw temat, analizując zgromadzony samodzielnie materiał językowy.

Styl potoczny- jego cechy i funkcje w literaturze dawnej i współczesnej. Omów to zagadnienie na wybranych przykładach.
Analizując limeryki (np. W. Szymborskiej lub S. Barańczaka) omów zjawisko komizmu językowego.

Zaprezentuj różne typy imion stosowanych w Polsce. Na podstawie wybranego materiału omów ich znaczenie, budowę i pochodzenie.
Metaforyczny opis świata w języku potocznym. Dokonaj analizy wybranego materiału.
Ślady staropolskiej frazeologii w języku współczesnym. Przedstaw analizę zgromadzonego materiału.
Przedstaw cechy oracji na przykładzie wybranych tekstów literackich różnych epok.
Żargon uczniowski w Twojej szkole. Scharakteryzuj go na podstawie  zebranego materiału językowego.
Na podstawie zgromadzonego materiału scharakteryzuj ślady dawnej kultury i obyczajowości zapisane w języku.
1. Wskaż motywy biblijne i omów sposoby ich funkcjonowania w wybranych polskich dramatach.
2. Wskaż motywy antyczne i omów sposoby ich funkcjonowania w poezji polskiej wybranej epoki.
3. Mit o Prometeuszu i jego literacki przetworzenia. Porównaj różne jego realizacje w wybranych utworach.
4. Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj, zestawiając wybrane utwory.
5. Rozważ funkcje motywu Apokalipsy w literaturze XX wieku, odwołując się do wybranych utworów.
6. Porównaj, odwołując się do wybranych utworów literackich, różnorodne funkcje toposu teatru świata.
7. Motywy czarnoleskie w poezji polskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj różnorodność ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.
8. Porównaj sposoby ujęcia toposu Arkadii w twórczości wybranych pisarzy staropolskich.
9. Porównaj sposoby obecności egzystencjalnych niepokojów w literaturze wybranych epok.
10. Zaprezentuj na wybranych przykładach, jak funkcjonuje w polskiej literaturze XIX i/lub XX wieku motyw szlacheckiego dworku.
11. Wielcy twórcy romantyczni wielbicielami „małej ojczyzny”. Porównaj różnorodność ujęcia motywu, odwołując się do wybranych utworów.
12. Porównaj sposoby ukazywania ułomności ludzkiej natury w komediach różnych epok.. odwołaj się do wybranych przykładów.
13. Przeanalizuj sposoby kreowania świata humanistycznych wartości w poezji współczesnej, odwołując się do wybranych przykładów.
14. Wskaż, przywołując odpowiednie przykłady literackie, związki między dramatem nowożytnym a tragedią antyczną.
15. Skonfrontuj różne interpretacje literackie wybranego powstania, wykorzystując odpowiednie przykłady.
16. Rewizja narodowych mitów w wybranych utworach literackich. Rozważ problem, odwołując się do tekstów XIX i/lub XX wieku.
17. Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
18. Literackie i paraliterackie opisy podróży. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów.
19. Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.
20. Na wybranych przykładach literackich wskaż cechy charakterystyczne dla kreacji bohaterów romantycznych.
21. Co o wpływie cierpienia na osobowość człowieka mówi literatura różnych epok? Odpowiadając na pytanie, odwołaj się do wybranych utworów.
22. Różne koncepcje poety i poezji. Przedstaw wnioski, odwołując się do reprezentatywnych przykładów.
23. Przedstaw funkcje symbolu w wybranych utworach literackich XIX i/lub XX wieku.
24. Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach literackich. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
25. Historia jako element akcji utworu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich różnych epok.
26. Przedstaw, jaką funkcję w kreacji bohaterów literackich ukrywających swoją tożsamość pełnią kostium, maska, przebranie. Wykorzystaj wybrane utwory literackie.
27. Porównaj sposoby kreacji zbuntowanych bohaterów literackich w wybranych utworach.
28. Portret polskiego inteligenta w literaturze XIX i/lub XX wieku. Zaprezentuj wnioski płynące z analizy wybranych utworów.
29. Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji między ojcami i synami.
30. Przeanalizuj sposoby kreacji postaci Żydów w literaturze polskiej XIX lub XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
31. Na wybranych przykładach literackich ukaż powroty do ideałów literatury renesansu.
32. Na czym polega ewolucja powieści jako gatunku literackiego? Przedstaw wnioski wynikające z analizy wybranych utworów literatury polskiej i/lub obcej
33. Zaprezentuj motyw walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej.
34. Porównaj obrazy Warszawy w literaturze XIX i/lub XX wieku, odwołując się do wybranych przykładów.
35. Dramat awangardowy. Zaprezentuj dokonania wybranego dramaturga jako wyzwanie wobec tradycji.
36. Na wybranych przykładach ukaż funkcje powieści paraboli w literaturze współczesnej
37. Humanizm jako prąd umysłowy i postawa wobec świata. Omów problem na przykładach tekstów różnych epok.
38. Poeta naucza – na wybranych przez siebie przykładach pokaż, jak pojmują dydaktyczne funkcje literatury poeci współcześni.
39. Omów cechy gatunkowe bajki i wskaż funkcje, jakie ona spełniała. Odwołaj się do przykładów z wybranych epok.
40. Narrator w powieści pozytywistycznej a narrator współczesny. Przedstaw wnioski wynikające z analizy porównawczej wybranych powieści.
41. Bóg, świat i człowiek widziani oczyma poetów różnych epok. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
42. Retrospekcja jako element struktury kompozycyjnej utworu. Ukaż jej funkcje w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej.
43. W poszukiwaniu straconego czasu. Porównaj różne ujęcia tematu powrotu do przeszłości w wybranych utworach literackich.
44. Metropolie realistów i naturalistów. Przedstaw rolę, jaką odgrywa miasto w powieściach wielkich twórców tych dwóch nurtów.
45. Realizm magiczny w literaturze polskiej i obcej (np. G. G. Marquez i O. Tokarczuk). Ukaż podobieństwa i różnice w kreacji bohaterów i świata przedstawionego.
46. Losy polskiego emigranta jako temat literatury XIX i XX wieku. Przedstaw i porównaj sposób ukazywania tego motywu w wybranych utworach.
47. Topika miłości w liryce kobiecej na przestrzeni wieków. Scharakteryzuj poetyckie sposoby wyrażania uczuć w wybranych utworach różnych epok.
48. Kulinaria w literaturze, sposoby ich opisywania i pełnione funkcje. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
49. Przedstaw sposoby kreowania postaci detektywa w wybranych utworach.
50. Pedagog jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach literackich.
51. Lekarz jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach literackich.
52. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory.
53. Omów przyczyny strachu i rolę tego uczucia w życiu bohaterów literackich. Wykorzystaj wybrane utwory.
54. Ukaż rolę, jaką odgrywa literatura piękna w rozwoju i popularyzowaniu myśli filozoficznej. Wykorzystaj utwory z XIX i/lub XX wieku.
55. Literacki świat przedmiotów. Rozpoznaj i omów funkcje, jakie pełnią różne rekwizyty w dziewiętnastowiecznej prozie.
56. Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
57. Co o wpływie miłości na osobowość człowieka mówi literatura? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do literatury wybranych epok.
58. Dokument i parabola jako dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości w dziełach współczesnych twórców. Omów problem na wybranych przykładach.
59. Utopie i antyutopie w literaturze. Zaprezentuj sposób kreowania i ich funkcje na wybranych przykładach literackich.
60. Przejawy ironii i jej funkcje w literaturze. Przedstaw zagadnienie, uwzględniając utwory literacki różnych epok.
61. Przedstaw motyw powrotu do kraju lat dziecinnych w literaturze polskiej XIX i/lub XX wieku.
62. Różne obrazy współczesnej wsi polskiej utrwalone w literaturze po II wojnie światowej. Prześledź temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
63. Przedstaw w oparciu o wybrane utwory, jak poezja ocenia wiek XX.
64. Przedstaw sposoby ujęcia i funkcje motywu powrotu, odwołując się do wybranych utworów literackich.
65. Matka jako podmiot i bohater liryczny. Przedstaw sposób funkcjonowania i rolę tego motywu w poezji polskiej.
66. Przedstaw sposoby kreowania bohatera negatywnego, tzw. „czarnego charakteru” w literaturze XIX i/lub XX wieku.
67. Przyroda wiosenna/ letnia/ jesienna/ zimowa (do wyboru). Przedstaw różne sposoby jej opisywania w wybranych utworach literackich.
68. Liryczne biografie. Przedstaw różne sposoby mówienia podmiotów lirycznych o swoim życiu, odwołując się do różnych utworów.
69. Relacje między powieścią historyczną a źródłami historycznymi. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
70. Porównaj sposoby kreowania świata przedstawionego w XIX-wiecznej powieści realistycznej i w powieści realizmu socjalistycznego (socrealizmu).
71. Omów funkcje motywów antycznych w poezji Zbigniewa Herberta, analizując wiersze z różnych tomików poetyckich.
72. Zaprezentuj rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych wybranych bohaterów literackich.
73. Realistyczna, magiczna, fantastyczna... Omów różne sposoby kształtowania przestrzeni w wybranych utworach literackich.
74. Zaprezentuj związki manifestów i programów literackich z tendencjami dwóch wybranych epok literackich.
75. Sposoby obrazowania „ładu świata” w literaturze różnych epok. Zaprezentuj temat, przywołując wybrane przykłady literackie.
76. „Nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Omów sposoby ukazywania i funkcje postaci szatana w wybranych utworach literackich.
77. Dowcip, fraszka, facecja w literaturze staropolskiej i ich związek z obyczajowością epoki. Omów temat, wykorzystując wybrane przykłady literackie.
78. Metafizyczny związek miłości i śmierci. Prześledź wzajemne przenikanie się tych motywów w poezji wybranych epok.
79. Wskaż obecność motywów franciszkańskich w literaturze dawnej oraz współczesnej i omów ich znaczenie.
80. Przedstaw Alpy jako inspirację i obiekt fascynacji polskich romantyków, odwołując się do poezji i epistolografii.
81. Prześledź, jak funkcjonuje motyw Syberii w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
82. Wykorzystując wybrane przykłady, wskaż przyczyny popularności współczesnego reportażu i omów funkcje, jakie on pełni.
83. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania tego typu portretów w literaturze i ich funkcje.
84. Folklor jako inspiracja artystów . Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
85. Przedstaw różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach literackich.
86. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w utworach należących do gatunków science fiction i fantasy.
87. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
88. Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę tych motywów w wybranych utworach literatury polskiej.
89. Polska pieśń narodowa. Omów jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu.
90. O pożytkach i niebezpieczeństwach czytania. Przedstaw na wybranych przykładach wpływ lektury na osobowość i losy bohaterów literackich.
91. Prowincja jako motyw i temat literacki. omów zagadnienie, wykorzystując różne przykłady z literatury polskiej i/lub obcej.
92. Tragedie Williama Szekspira jako tworzywo i inspiracja dla twórców polskiej literatury. Omów temat, wykorzystując wybrane utwory.
93. Przyszłość według pisarzy XX wieku – zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
94. Zaprezentuj motyw samotności w wielkim mieście i omów jego funkcje w wybranych utworach literackich XIX i/lub XX wieku.
95. Magia i zjawiska nadprzyrodzone w literaturze. Omów funkcje tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów.
96. Pokora i bunt – dwie postawy wobec Boga. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
97. Alternatywne światy literatury fantasy. Przedstaw sposoby ich kreowania i omów funkcje, jakie spełniają.
98. Porównaj funkcje symboli w malarstwie i literaturze okresu Młodej Polski.
99. Zaprezentuj wybrane portrety kobiet w literaturze różnych epok, wskaż podobieństwa, różnice i ich przyczyny.
100. Zaprezentuj na wybranych przykładach motywy mitologiczne w literaturze wybranej epoki lub epok.
101. Człowiek i władza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
102. Zaprezentuj sposoby mówienia o doświadczeniach II wojny światowej w literaturze.
103. Omów sposoby kreacji i funkcje postaci ze świata nadprzyrodzonego. Uwzględnij literaturę XIX i/lub XX wieku.
104. Porównaj różne sposoby przedstawiania Holocaustu w literaturze i sztuce.
105. Porównaj sposoby ukazywania problemu ludzkiej samotności w utworach literackich wybranych epok
106. Zaprezentuj motyw tańca i omów jego funkcje w literaturze polskiej.
107. Nawiązania współczesnej literatury polskiej do tradycji literackiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
108. Różne modele małżeństw literackich – porównaj funkcjonowanie motywu i przedstaw wnioski..
109. Losy dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
110. Bohaterowie literaccy w habitach. Przedstaw sposoby kreowania postaci duchownych w literaturze różnych epok i wyciągnij wnioski.
111. „Kaskaderzy literatury” – w oparciu o wybrane przykłady rozważ, czy to określenie
można odnieść do polskich poetów przeklętych.
112. Różne role obrazów szkoły w literaturze polskiej. Scharakteryzuj je, analizując
wybrane utwory..
113. Motyw czasu w literaturze. Omów temat na podstawie poezji wybranych epok
114. Dom o bielonych ścianach – omów topos domu w literaturze romantyzmu i pozytywizmu
115. Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów temat na wybranych przykładach
116. Rola wizji, snu i proroctwa w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
117. Symbolika grobów i mogił oraz ich funkcje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
118. Dramat jednostki wpisanej w koło historii - omów temat na podstawie wybranych lektur..
119. Żyć życiem innym niż większość – zaprezentuj wybranych bohaterów literackich idących własną drogą i zanalizuj ich postawy.
120. Polskie tradycje świąteczne w literaturze. Zwróć uwagę przede wszystkim na kulturę stołu i tradycje biesiadowania, prezentując zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
121. Literatura jako skarbiec narodowych tradycji i zwyczajów. Wykaż na wybranych przykładach z literatury polskiej.
122. Literatura jako forma propagandy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
123. To się czyta dzisiaj! – modni pisarze, modne książki. Omów – na przykładzie dwóch – trzech twórców spoza szkolnego kanonu – przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat (Wharton, Coelho, Caroll, Libera, Pilch, Gretkowska, Tokarczuk, Kapuściński, Grochola i in.).
124. „Władca pierścieni” J.R.R. Tolkiena - fenomen literatury czy zwykła baśń dla dorosłych. Omów zagadnienie, dokonując analizy i interpretacji tekstu powieści Tolkiena.
125. Sytuacje skrajne miarą człowieczeństwa. Odnieś się to tego stwierdzenia, argumentując przykładami z literatury
126. Czy piosenka rockowa może być poezją? Odpowiedz, analizując wybrane utwory.
127. PRL nasz powszedni – obraz Polski powojennej w utworach współczesnych pisarzy polskich(po 1989 r.)
128. Motyw kobiety samotnej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
129. Światy nieludzkie w prozie XX wieku – przedstaw sposoby ich kreacji, odwołując się do wybranych utworów
130. Czytane, bo… zakazane. Przybliż kontrowersje dotyczące wybranych przykładów dzieł literackich. Przedstaw wnioski.
131. Orient jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze.
.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Artystyczna interpretacja motywu vanitas vanitatum w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj różnorodne jego funkcje, odwołując się do wybranych dzieł z różnych epok.
2. Sceny z życia świętych w literaturze i plastyce. Porównaj wybrane dzieła w kulturze polskiej i europejskiej.
3. Franciszkanizm i jego realizacja w literaturze i sztukach plastycznych. Zaprezentuj różnorodność ujęcia motywu na wybranych tekstach kultury.
4. Różne obrazy wsi polskiej i jej mieszkańców w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
5. Inspiracje mitologiczne w literaturze, filmie i multimedialnych technikach komputerowych. Omów ich rolę odwołując się do wybranych przykładów.
6. Współczesne interpretacje dramatów Williama Szekspira – teatr żywego planu, teatr telewizji, film. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
7. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę w wybranych tekstach kultury.
8. Pejzaż romantyczny w poezji i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę na wybranych przykładach.
9. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach różnych tekstów kultury.
10. Objaśnij, jaką funkcję artystyczną pełni w literaturze i malarstwie krajobraz górski. Odwołaj się do wybranych przykładów.
11. Ukaż na wybranych przykładach różnych tekstów kultury fascynację artystów folklorem.
12. Odwołując się do konkretnych przykładów z literatury i malarstwa, wskaż sposoby, jakimi artyści nadają swym dziełom narodowy charakter.
13. Filmowa adaptacja lektury szkolnej – komentarzem dzieła? Dokonaj porównania tekstu literackiego z dziełem filmowym, odwołując się do wybranych przykładów.
14. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
15. Ukaz funkcje motywu człowieka z marginesu społecznego w literaturze i filmie, odwołując się do wybranych przykładów.
16. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu ruin w literaturze i malarstwie, odwołując się do wybranych przykładów.
17. Przyroda jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznej. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
18. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywów turpistycznych w literaturze i malarstwie różnych epok.
19. Przeanalizuj obecność różnych kanonów piękna w literackich i plastycznych kreacjach kobiet. Odwołaj się do wybranych przykładów pochodzących z dwóch wybranych epok.
20. Przedstaw i zinterpretuj rolę światła w kreowaniu rzeczywistości w malarstwie i literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
21. Poszukiwanie Boga w sytuacji kryzysu. Zbadaj problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, filmu i malarstwa.
22. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu czterech pór roku w wybranych tekstach kultury.
23. Porównaj różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
24. Wizerunek kobiety fatalnej w kulturze polskiej. Zaprezentuj ten motyw, odwołując się do wybranych przykładów literatury i sztuki.
25. Sposoby przedstawiania rzeczywistości socrealistycznej w literaturze i filmie. Porównaj i zaprezentuj wnioski.
26. Sztuki plastyczne jako źródło inspiracji dla współczesnych pisarzy. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
27. Świat prozy a świat rysunku. Przeanalizuj, jak świat przedstawiony w prozie Brunona Schulza koresponduje ze sztuką plastyczną.
28. Koncepcje piękna w literaturze i sztuce przełomu wieków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
29. Na wybranych przykładach przeanalizuj możliwości adaptacyjne współczesnej literatury science fiction.
30. Dramat współczesny jako utwór literacki i zjawisko sceniczne. Omów zagadnienie na wybranych przez siebie przykładach.
31. Impresjonizm w poezji i malarstwie. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
32. Rola symbolu w literaturze i malarstwie. Wybierz przykłady i wskaż podobieństwa i różnice.
33. Motywy muzyczne i malarskie w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
34. Na wybranych przykładach omów rolę motywu apokalipsy w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku.
35. Na trzech dowolnie wybranych przykładach przedstaw wpływ sztuk plastycznych na literaturę.
36. Na wybranych przykładach zaprezentuj różne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce.
37. Wskaż podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu motywu śmierci w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
38. Groteska jako zjawisko literackie i artystyczne. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
39. Zaprezentuj wpływ sztuki filmowej na rozwój powieści 20-lecia międzywojennego. Odwołaj się do wybranych przykładów.
40. Teksty kabaretowe jako utwory sceniczne. Posługując się wybranymi przykładami, określ ich cechy literackie i dramatyczne.
41. Na wybranych przykładach porównaj sposób ukazywania przyrody w literaturze i malarstwie jednej epoki.
42. Literatura i sztuka polska wobec totalitaryzmów. Przeanalizuj różne środki wykorzystywane w przedstawianiu tej tematyki.
43. Zaprezentuj problem rewolucji w literaturze i sztuce XIX i/lub XX wieku.
44. Na wybranych przykładach omów sposoby kreowania postaci anioła w literaturze i sztuce.
45. Omów i porównaj artystyczne wizje Kresów w różnych tekstach literackich XIX i XX wieku.
46. To pomagało żyć ... – zanalizuj zjawisko komizmu czasu okupacji, przywołując przykłady literackie, filmowe i inne.
47. Przenikanie się filmu, literatury i gier komputerowych. Omów i oceń zjawisko na podstawie wybranych przykładów.
48. Motyw brzydoty i ich funkcje w literaturze i sztuce. Zaprezentuj zjawisko na wybranych przykładach.
49. Sposoby kreowania postaci dzieci w utworach literackich i plastycznych. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
50. Portret dziecka w nowelistyce i w malarstwie polskiego pozytywizmu. Prześledź funkcjonowanie tego motywu.
51. Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk. Omów temat, ilustrując go wybranymi przykładami.
52. Jak mit ikaryjski funkcjonuje w kulturze innych epok? Zaprezentuj zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów kultury.
53. Morze w twórczości literackiej i plastycznej – mów funkcje tego motywu w wybranych dziełach.
54. Literackie i filmowe wizje Litwy – Ojczyzny. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
55. Madonny w literaturze i sztuce – zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.
56. Obraz prowincjonalnego miasteczka w tekstach kultury XIX i XX wieku – zinterpretuj różne ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.
JĘZYK
1. Przeanalizuj wpływ stylów użytkowych na kształt językowy współczesnej literatury. Odwołaj się do wybranych przykładów.
2. Analizując język i formy reklam, przedstaw obraz świata, jaki one kreują.
3. Wykorzystanie języka potocznego w utworach pisarzy współczesnych. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
4. Dokonaj analizy porównawczej języka prasy młodzieżowej.
5. Zbadaj, jakie funkcje pełni stylizacja językowa w wybranych utworach XIX i XX wieku.
6. Zaprezentuj funkcje komizmu językowego w wybranych utworach XX wieku.
7. Ślady zjawiska „nowomowy” we współczesnej prasie i wypowiedziach osób publicznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
8. Charakterystyczne cechy języka wybranej epoki. Omów zagadnienie, ilustrując swe spostrzeżenia przykładami z tekstów literackich.
9. Dokonaj oceny zapożyczeń językowych we współczesnej polszczyźnie.
10. Stylizacja biblijna w literaturze współczesnej. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
11. Zaprezentuj na wybranych przykładach, jaką funkcję pełnią we współczesnej poezji związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii.
12. Scharakteryzuj język ekonomistów jako jedną z odmian środowiskowych polszczyzny. Ułóż mini-słowniczek ekonomiczny.
13. Funkcje metafory w języku poetyckim i potocznym. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
14. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
15. Na wybranych przykładach scharakteryzuj słownictwo internetowe.
16. Przeanalizuj i omów cechy językowe listu jako gatunku literackiego. Odwołaj się do wybranych przykładów z różnych epok literackich.
17. Zbadaj język wybranego publicysty / pisarza.
18. Omów funkcje neologizmów w tworzeniu groteskowego obrazu świata. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
19. Na wybranych przykładach zaprezentuj funkcje gry językowej w kabarecie.
20. Dokonaj analizy językowej gwary uczniowskiej. Zaprezentuj najważniejsze cechy tej odmiany polszczyzny.
21. Przeanalizuj język reklam telewizyjnych pod kątem poprawności językowej i jego funkcjonalności.
22. Na przykładzie różnych tekstów reklamowych omów środki językowe służące funkcji perswazyjnej.
23. Nazwy sklepów i zakładów usługowych w twojej miejscowości. Dokonaj analizy leksykalno-semantycznej zebranego materiału.
24. Na podstawie analizy języka tekstów wybranych z prasy kobiecej zaprezentuj obraz świata, jaki one kreują.
25. Przeanalizuj językowe wykładniki funkcji impresywnej w wybranych tekstach publicystycznych dowolnej epoki.
26. Różne sposoby konstruowania nagłówków prasowych. Przeanalizuj i zinterpretuj wybrane przykłady.
27. Językowe środki poetyzacji prozy. Omów zagadnienie na przykładzie stylu wybranych pisarzy.
28. Archaizacja jako typ stylizacji językowej. Porównaj język XVII wieku w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska i w Potopie Henryka Sienkiewicza.
29. Co o bohaterach literackich mówi ich język? Omów zagadnienie na kilku wybranych przykładach.
30. Eksperymenty językowe i ich funkcje w poezji polskiej XX wieku. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach i przedstaw wnioski.
31. Czy język może być przedmiotem manipulacji? Zaprezentuj problem, odwołując się do wybranych przykładów.
32. Dokonując analizy językowej wybranych sprawozdań sportowych, omów charakterystyczne cechy tego typu wypowiedzi.
33. Przedstaw funkcje stylu niskiego w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
34. Na wybranych przykładach utworów literackich przedstaw proces powstawania, znikania i zmiany znaczeń wyrazów.
35. Dokonaj analizy intersemiotycznej „języka” reklam telewizyjnych. Wskaż środki charakterystyczne dla funkcji nakłaniającej.
36. Porównaj pokoleniowe różnice w języku członków swojej rodziny. Sporządź słowniczek dziadków – rodziców – wnuków i wskaż tendencje rozwojowe potocznej polszczyzny.
36. Wpływ mitologii i Biblii na frazeologię i słownictwo języka polskiego.
37. Język współczesnych subkultur młodzieżowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
2
LITERATURA
1. Zjawy, wiedźmy, wizje ... Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok.
2. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami
Polaków. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki
artystyczne oraz jej oddziaływanie.
3. Polski dwór - od sielanki do parodii. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
4. Motto jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach.
5. Tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach.
6. Miasto - synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji? Rozważ na
przykładzie wybranych utworów literackich.
7. Władcy w literaturze - przedstaw wizerunki tych postaci w różnych epokach literackich,
wskaż przemiany i określ ich przyczyny.
8. Jak "rodzą się" zbrodniarze? Na podstawie wybranych lektur wykaż, że literatura jest
źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki.
9. Jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok (na wybranych
przykładach).
10
.
Różne
oblicza liryki patriotycznej. Przedstaw na wybranych przykładach jej przemiany
( od średniowiecza do współczesności)
11. Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu w wybranych utworach.
12. Nasi "bracia mniejsi" w literaturze. Omów różne funkcje zwierząt w wybranych utworach.
13. Jawnogrzesznica czy kobieta upadła ? Porównaj różne sposoby wykorzystania tego
motywu w literaturze.
14. "Pan Tadeusz" w opinii współczesnych i w ocenach następnych pokoleń. Przedstaw na
podstawie wybranych tekstów.
15. Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w
literaturze wybranych epok.
16. Obraz Litwy w literaturze współczesnej - twórczość Miłosza, Konwickiego, Rymkiewicza i
innych. Posłuż się przykładami z twórczości co najmniej dwu pisarzy.
17. Literatura XX wieku o domu i rodzinie - serio i prześmiewczo (np. Dąbrowska, Zapolska,
Gombrowicz, Pilch i inni).
18. Proza kobieca, poezja kobieca - czy można wyróżnić takie kategorie literackie?
Odpowiedz, analizując wybrane utwory literackie napisane przez kobiety.
19. Różne sposoby ukazywania Kresów w literaturze polskiej. Omów na wybranych
przykładach.
20. J. Conrad, A. Camus - dwie propozycje moralne bliskie czy przeciwne? Rozważ problem,
odwołując się do wybranych dzieł obu autorów.
21."Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość". Inspirująca
rola legendy w polskim dorobku literackim od średniowiecza do współczesności
(na podstawie twórczości z trzech wybranych epok).
22. Socrealizm jako sposób prezentowania rzeczywistości w literaturze lat pięćdziesiątych.
Omów na wybranych przykładach.
23. Na przykładzie literatury różnych epok przedstaw funkcjonowanie dwu spośród podanych
motywów świata - teatru, - snu, - labiryntu.
24. Prometeusz i jemu podobni. Omów na wybranych przykładach echa prometejskiego
buntu w literaturze .
25. "Straszni mieszczanie". Odwołując się do znanych ci utworów literackich, rozważ
słuszność opinii J. Tuwima lub podejmij z nią polemikę.
26. Mistrzowie i uczniowie. Przedstaw świadome wykorzystanie wzorów literackich w
wybranych tekstach pochodzących z różnych epok.
27
.
Apokalipsa przeczuwana i apokalipsa spełniona. Zaprezentuj motywy katastroficzne (np.
w twórczości Cz. Miłosza, J. Czechowicza, K.K. Baczyńskiego lub innych)
3
28. Orient jako inspiracja pisarzy. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory z różnych
epok.
29. Szaleńcy
jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach
z różnych epok.
30.
Kiedy Bóg staje się adresatem, czyli literackie rozmowy z Bogiem. Omów problem na
podstawie wybranych utworów.
31. Reportaż literacki - tradycje, gatunek, tematy, funkcja społeczna, stosunek do literatury.
Omów na wybranych przykładach.
32. Poezja religijna dzisiaj - zróżnicowanie, sukcesy, porażki. Omów na podstawie
twórczości wybranych poetów współczesnych.
33. Wędrówką jest życie człowieka. Omów realizację motywu homo viator w literaturze
różnych epok.
34. Przedstaw poetycką fascynację codziennością w twórczości trzech wybranych poetów
XX wieku.
35. Różnorodne portrety domów rodzinnych w literaturze. Omów problem na podstawie
wybranych utworów literackich.
36. Arkadie i utopie - literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok - sposoby ich
kreowania, funkcje i znaczenie.
37. Kolęda polska - od Karpińskiego po czasy współczesne. Przedstaw dzieje i rozwój
gatunku na podstawie wybranych utworów.
38. Sarmata o sobie i inni o Sarmacie. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
39. Ton osobisty i ton obywatelski w literaturze romantyzmu i Młodej Polski. Omów temat
w oparciu o wybrane przykłady.
40. Kochająca, toksyczna... ? Omów na wybranych przykładach literackie portrety matek.
41. Krainy szczęścia – Arkadie. Omów temat, odwołując się do utworów literatury pięknej z
rożnych epok.
42. Przedstaw swoje rozważania na temat różnych postaw człowieka wobec zła
otaczającego go świata. Odwołaj się do wybranych utworów.
43. Córki - bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co je dzieli? Zaprezentuj temat,
odwołując się do wybranych przykładów literackich .
44. Odbicie biografii artystów skandalizujących w ich twórczości. Zaprezentuj na przykładzie
wybranych utworów.
45. Przedstaw modele bohaterskiej śmierci i omów ich związek z kulturą epoki.
46. Komizm jako sposób mówienia o świecie. Omów na podstawie literatury co najmniej
dwu epok.
47. Groteska jako sposób mówienia o świecie. Zaprezentuj problem na podstawie literatury
co najmniej dwu epok.
48. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu szczęścia. Rozwiń temat odwołując się do
kontekstów wybranych epok literackich.
49. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Omów temat na podstawie
wybranych dzieł.
50. Taniec jako sposób opisywania świata. Omów problem na wybranych przykładach.
51. Literatura science - fiction jako odbicie lęków współczesnego człowieka. Omów problem
na podstawie wybranych przykładów.
52. Różnorodny obraz sił nieczystych w literaturze. Omów ich role i sposób ukazywania w
oparciu o wybrane przykłady.
53. Kreacja bohatera i motywy nim kierujące we współczesnej prozie sensacyjnej.
54. Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem.
Omów temat na podstawie wybranych dzieł .
55. Różne źródła decyzji życiowych bohaterów szekspirowskich. Omów problem na
podstawie wybranych przykładów.
56. Biografia i twórczość wybranego poety (np. E Stachura, R. Wojaczek lub inny) jako
przykład realizacji motywu poety przeklętego.
57. Kreacja bohatera powieści kryminalnej - różne typy, cele, motywy postaci.
1. Piękno rodzinnego krajobrazu w literaturze polskiej. Scharakteryzuj jego cechy i określ funkcję w wybranych przez ciebie utworach.
2. Porównaj bohaterów literackich z dwóch wybranych epok, biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
3. Istota i funkcja utworów parenetycznych. Przedstaw problem, wykorzystując utwory reprezentatywne dla dwóch epok.
4. Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Przedstaw temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
5. Rola snu w życiu bohatera literackiego. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
6. Święty i świętość w literaturze. Omów temat na przykładach z wybranych utworów.
7. Świadectwa zwycięstwa dobra i miłości w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy i losy wybranych bohaterów utworów literackich o tematyce wojennej.
8. Biblijny topos człowieka wędrowca i jego kontynuacje w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie, przywołując odpowiednie przykłady
9. Odwołując się do wybranych tekstów literackich XIX wieku, scharakteryzuj portrety ludzi poszukujących sensu życia.
10. Analizując postawy bohaterów literackich, porównaj buntowników doby romantyzmu i pozytywizmu.
11. Scharakteryzuj metodę pisarską wybranego twórcy ( lub twórców )piszącego o zagładzie II wojny światowej.
12. Bohater tragiczny w literaturze starożytnej, romantycznej i współczesnej. Rozważ zagadnienie wykorzystując teksty z tych epok.
13. Różne funkcje motywu miasta w literaturze na podstawie wybranych tekstów.
14. Porównaj obraz Warszawy ukazany w "Lalce" Bolesława Prusa i w dowolnie wybranym utworze literackim.
15. Zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach.
16. Omów, w jaki sposób twórcy literatury różnych epok realizowali hasło „śmiechem naprawiać obyczaje”.
17. Na wybranych przykładach literackich omów funkcję kategorii cudowności i fantastyki.
18. Na wybranych przykładach literackich przedstaw człowieka jako istotę poszukującą prawdy o świecie.
19. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory literackie.
20. Przestrzenie nierealne, fantastyczne, zaświaty w literaturze. Omów rolę i sposób ich przedstawiania na podstawie wybranych tekstów.
21. Rola sztuki w życiu człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
22. Wygnanie i wykorzenienie jako źródło cierpienia. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych tekstów literatury XX wieku.
23. Biblia jako źródło wzorców osobowych. Dokonaj charakterystyki wybranych postaci i wskaż nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok.
24. Strategie narracyjne i sposoby opisu obozu koncentracyjnego. Porównaj wybrane utwory literackie.
25. Funkcja motywów animalistycznych w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim.
26. Rola snów w życiu bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
27. Groteska w literaturze i jej artystyczne konsekwencje. Omów na wybranych przykładach.
28. Omów rolę konceptu w kreowaniu świata w poezji barokowej.
29. Kodeks moralny wybranych bohaterów literackich. Porównaj, odwołując się do dzieł literatury XIX wieku
30. Biografia jako klucz do zrozumienia twórczości pisarza. Omów temat na wybranych przykładach.
31. Konflikt pokoleniowy. Omów różne ujęcia tego motywu w literaturze romantyzmu i pozytywizmu.
32. Powstania narodowe i konspiracja jako temat literatury polskiej. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
33. Zaprezentuj różne oblicza patriotyzmu w literaturze polskiej XIX wieku.
34. Odwołując się do wybranych utworów literatury pozytywizmu i modernizmu, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich.
35. Portrety cudzoziemców utrwalone w utworach Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza. Przedstaw i oceń stopień wnikliwości poszczególnych pisarzy w ich tworzeniu.
36. Dzieło literackie jako forma polemiki ze społeczeństwem na temat aktualnych spraw politycznych lub społecznych. Omów problem na wybranych przykładach.
37. Literatura w obronie wartości ogólnoludzkich. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów
38. Omów funkcje przenikania się świata realnego i fantastycznego w wybranych przez siebie działach literackich
39. Przedstaw różne sposoby ukazywania dworku szlacheckiego jako przestrzeni życia na podstawie wybranych lektur.
40. Ukaż sposoby ukazywania dzieciństwa w dziełach literackich różnych epok.
41. Przedstaw problem wrażliwości na niedolę innych ludzi, cierpienia bliźnich, zło świata na podstawie różnych utworów literackich.
42. Na podstawie wybranych tekstów literatury XIX wieku, zaprezentuj obyczajowość polskiej szlachty tego okresu.
43. Kobiecość jako temat liryki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów poetek XIX i XX wieku.
44. Przedstaw sposób ukazywania klęsk narodowych, odwołując się do wybranych utworów pozytywizmu.
45. Człowiek w drodze. Omów różne realizacje tego motywu w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku.
46. Odwołując się do dzieł wybranych twórców, przedstaw motyw podróży w literaturze antyku, romantyzmu i pozytywizmu.
47. Zaprezentuj wybrane z różnych epok utwory literackie wyrażające radość istnienia.
48. Scharakteryzuj ideał obywatela ukazany w literaturze staropolskiej i oceń jego aktualność, odwołując się do wybranych utworów.
49. Obraz społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
50. Portret kobiety w literaturze romantycznej i współczesnej. Rozwiń zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie.
51. Bunt jako postawa wobec życia. Przedstaw przejawy i konsekwencje, odwołując się do wybranych utworów.
52. Literackie portrety kobiet. Przedstaw je, odnosząc się do wybranych utworów.
53. Funkcje motywu tańca w wybranych tekstach literackich. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów.
54. Sceny śmierci w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów.
55. Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
56. Rola tradycji w życiu zbiorowości i jednostki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
57. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
58. Istota i złożoność romantycznej filozofii dziejów. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory dramatyczne.
59. Omów na wybranych przykładach wpływ wzorca średniowiecznego rycerza na kreację bohaterów literackich innych epok.
60. Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze.
61. Przedstaw wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok.
62. Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzinnej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów
63. Inspiracje romantyczne w literaturze późniejszych epok. Omów problem, odwołując się do twórczości wybranego twórcy lub epoki literackiej.
64. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów funkcję wykorzystania motywu snu w wybranych dziełach literackich.
65. Smutek i melancholia jako motywy literackie. Przedstaw ich funkcjonowanie w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
66. Kobieta jako bohaterka tekstów literackich XIX i XX wieku. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
67. Omów zagadnienie ludzkiej wolności i odpowiedzialności w prozie XIX i XX wieku.
68. Różne postaci młodości w literaturze XIX wieku. Omów problem na wybranych przykładach.
69. Omów sposoby niedosłownego mówienia o rzeczywistości w literaturze ( symbol, alegoria, parabola). Zanalizuj w tym kontekście dwa wybrane utwory literackie.
71. Konflikt pokoleń zapisany w literaturze. Określ jego istotę na wybranych przykładach.
72. Problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych. Omów problem, odnosząc się do wybranych utworów.
73. Mit o Syzyfie i jego literackie interpretacje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
74. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów problem, odnosząc się do wybranych tekstów literackich.
75. Refleksje o istocie wolności człowieka. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok.
76. Istota i funkcja utworów parenetycznych literatury średniowiecza i odrodzenia. Przedstaw problem, wykorzystując wybrane utwory epoki.
77. Zaprezentuj różne systemy wartości moralnych przedstawione w literaturze XIX i XX wieku.
78. Porównaj ujęcie problematyki egzystencjalnej w dwu wybranych utworach reprezentujących epokę baroku, romantyzmu lub współczesności.
79. Omów problem winy, niewinności i odkupienia winy na wybranych przykładach literackich.
80. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj ją, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.
81. Literackie obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów.
82. Realizm literatury XIX wieku. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu.
83. Przedstaw różne literackie sposoby prezentacji samotności w literaturze baroku i romantyzmu.
84. Na wybranych przykładach literackich omów, jak literatura ukazuje narodziny miłości.
85. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
86. Omów zagadnienie ludzi „wykluczonych” na wybranych przykładach literackich.
87. Irracjonalizm w romantycznym postrzeganiu świata. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
88. Porównaj obrazy miłości w literaturze baroku i romantyzmu, analizując wybrane utwory tych epok.
89. Zaprezentuj relację Bóg – człowiek w literaturze różnych epok.
90. Ewolucja ballady: od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj temat, odwołując się do wybranych przykładów.
91. Biblia jako źródło tematów literackich. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów
92. Obrazy stolicy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w literaturze XIX wieku.
93. Przedstaw pierwiastki romantyczne i pozytywistyczne w kreacji bohaterów wybranych powieści 2 poł. XIX wieku.
94. Przedstaw literackie obrazy małżeństwa na podstawie twórczości pisarzy epoki renesansu, romantyzmu i pozytywizmu.
95. Kabaret literacki w Młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennym. Omów jego rolę, odwołując się do wybranej twórczości obu epok.
96. Omów konflikt rozumu i religii w znanych Ci utworach XVII i XVIII wieku.
97. Przedstaw motyw przemijana w wybranych utworach literackich.
98. Dokonaj analizy porównawczej znanych Ci hymnów z epok renesansu, romantyzmu. i Młodej Polski.
99. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby odwoływania się poetów współczesnych do kultury baroku.
100. Na przykładach z literatury antyku i średniowiecza przedstaw różne kreacje bohaterów heroicznych.
101. Rozmowa z samym sobą jako motyw literacki. Na podstawie analizy dzieł różnych epok porównaj okoliczności życiowe, w których rodzą się refleksje oraz formę ich ekspresji.
102. Porównaj różne sposoby prezentacji miłości w literaturze antycznej.
103. Zaprezentuj różne wizerunki dziecka w literaturze XIX wieku.
104. Na wybranych przykładach omów zjawisko przenikania się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich.
105. Na przykładach pochodzących z literatury XIX wieku, zaprezentuj literackie sposoby przedstawiania salonu.
106. Na podstawie przykładów literackich baroku i oświecenia przedstaw modele patriotyzmu obu tych epok.
107. Literacki motyw cierpienia. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania w wybranych tekstach XIX wieku.
108. Zaprezentuj sposoby przedstawiania śmierci w poezji średniowiecznej, barokowej i współczesnej.
109. Przedstaw problem ludzkiego cierpienia na podstawie wybranych tekstów literatury antycznej.
110. Zaprezentuj wpływ dramaturgii Wiliama Szekspira na polski dramat romantyczny.
111. Staropolskie obyczaje w wybranych utworach epoki renesansu, romantyzmu i pozytywizmu.
112. Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy jako literacki zabieg programowy romantyzmu. Przedstaw i omów jego funkcje w oparciu o analizę tekstów epoki.
113. Rola poety i poezji w literaturze polskiej od romantyzmu do Skamandra. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
114. Kresy w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
115. Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
116. Prezentując kreacje wybranych bohaterów literackich, przeanalizuj romantyczną koncepcję tragizmu.
117. Obowiązki inteligencji w świetle polskiej literatury XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
118. Przeanalizuj wpływ filozofii Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego i Henriego Bergsona na wybrane dzieła literackie przełomu XIX i XX wieku oraz początku XX wieku.
119. Prawda o determinizmie ludzkiego działania. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literatury XIX i początku XX wieku.
120. Literackie kreacje rycerza, spiskowca, żołnierza. Porównaj funkcjonowanie tego typu postaci w wybranych tekstach literackich.
121. Romantyczne postrzeganie historii. Przedstaw zagadnienie w odniesieniu do wybranych tekstów literackich epoki.
122. Staropolskie obyczaje w utworach XVII wieku i w „Panu Tadeuszu”. Dokonaj analizy porównawczej.
123. Przedstaw różne koncepcje szczęścia w wybranych utworach epoki renesansu, romantyzmu i pozytywizmu.
124. Przyjaźń jako wartość. Omów temat, sięgając do wybranych dzieł literackich.
125. Na wybranych przykładach literatury barokowej i oświeceniowej zaprezentuj pesymistyczną i optymistyczną wizję świata i człowieka.
126. Istota ludowego widzenia i wartościowania świata. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
127. Rola tradycji chrześcijańskiej i starożytnej w kształtowaniu światopoglądu renesansowego twórcy. Omów na wybranych przykładach literackich.
128. Historie mityczne inspiracją dla literatury. Omów temat na wybranych przykładach.
129. Literatura rozpaczy a literatura nadziei. Scharakteryzuj i porównaj na wybranych przykładach te dwie odmienne koncepcje twórcze.
130. Wpływ filozofii na kształtowanie się koncepcji świata i człowieka w wybranej epoce kulturowej. Omów, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
131. Motyw prometejski i jego funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
132. Wpływ rzeczywistości kulturowej na kształtowanie się portretu bohatera literackiego. Przedstaw problem na wybranych przykładach. 133. Przedstaw różne sposoby kreacji outsidera w literaturze dwóch wybranych epok.
134. Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje w wybranych utworach.
135. Rola autorytetu w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
136. Rosja w oczach Polaków. Zaprezentuj różnorodne spojrzenia i omów ich kulturowe i historyczne uwarunkowania, odwołując się do wybranych utworów literackich.
137. Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich i tekstów z dziedziny psychologii.
138. Motyw szkoły w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
139. Porównaj obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku na przykładzie wybranych dzieł literackich.
140. Odwołując się do wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu przedstaw przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich.
141. Poezja religijna. Porównaj dwa różne sposoby pisania o przeżyciach metafizycznych, wykorzystując wybrane teksty literackie.
142. Istota i funkcja deheroizacji bohatera w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
143. Dzieło literackie w oczach krytyki. Przedstaw dwie skrajne oceny wybranego utworu. Do głosu krytyków dołącz własne przemyślenia na temat tekstu.
144. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze polskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
145. Rola motta w utworze literackim. Omów zagadnienie, interpretując wybrane przykłady z poezji i prozy.
146. Różne sposoby ukazywania wsi. Przestaw na wybranych przykładach
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
147. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie i wymowę wybranych dzieł kultury.
148. Alegoria w literaturze i sztuce średniowiecza. Rozważ temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
149. Renesansowe umiłowanie człowieka i jego piękna w literaturze i sztuce tego okresu. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
150. Obrazy codzienności w literaturze i sztuce.. porównaj ich różne ujęcia w twórczości artystów XIX-wiecznych.
151. Dawny świat Żydów polskich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.
152. Kobieta wieku XIX. Scharakteryzuj postaci kobiece w wybranych dziełach literatury i sztuki.
153. Naturalizm jako światopogląd i metoda twórcza. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
154. Dzieło malarskie przywołane w dziele literackim. Skonfrontuj własną interpretację obrazów z wersją literacką.
155. Wybitne postacie literackie i sposób ich kreacji w literaturze, malarstwie, filmie. Omów na wybranych przykładach.
156. Wieś i jej mieszkańcy. Przedstaw funkcjonowanie tematu w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku.
157. Muzyka jako źródło inspiracji literackiej. Przedstaw funkcję, jaką pełnią motywy muzyczne w wybranych utworach literackich.
158. Impresjonistyczne pejzaże. Przedstaw temat na podstawie literatury i sztuki modernistycznej.
159. Konwencja realistyczna w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat, sięgając po wybrane dzieła.
160. Dokonaj analizy obrazu miasta w wybranych dziełach literatury i sztuki XIX i początku XX wieku.
161. Motyw Stabat Mater w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach.
162. Motyw raju w literaturze i innych rodzajach sztuk ( muzyce, malarstwie, filmie ). Zbadaj sposoby i funkcje tworzenia iluzji raju.
163. Literacki i malarski obraz starości. Omów problem na wybranych przykładach.
164. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, porównaj sposoby idealizowania rzeczywistości w dziele literackim i plastycznym.
165. Obecność motywów i wątków mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii.
166. Motywy katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
167. Dekalog człowieka XX wieku w twórczości Zbigniewa Herberta i Krzysztofa Kieślowskiego. Porównaj autorskie propozycje, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł filmowych.
168. Motyw ogrodu w literaturze i malarstwie. Omów problem na wybranych przykładach.
169. Sztuka apolińska a sztuka dionizyjska. Odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych porównaj te dwie koncepcje artystyczne.
170. Tatrzańskie krajobrazy w malarstwie i poezji Młodej Polski. Porównaj na przykładach wybranych tekstów kultury.
171. Rola mecenatu w rozwoju literatury i sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
172. Przenośnia, aluzja, symbol jako sposoby komunikowania się twórcy z odbiorcą. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.
173. Różne ujęcia motywu miasta w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów.
174. Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie. Omów funkcję tego motywu na wybranych przykładach.
175. Koncepcja kobiecego piękna w literaturze i malarstwie dwóch wybranych epok.
176. Wizje końca świata w literaturze i malarstwie XX wieku. Określ ich istotę i funkcje, odwołując się do wybranych dzieł.
177. Symbolika stroju. Omów ją, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).
178. Literackie i malarskie kreacje przyrody w XIX wieku i ich funkcje. Dokonaj analizy porównawczej.
179. Przedstawienia dawnej Warszawy w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
180. Wielkie wydarzenia historyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.
181. Omów obraz dworku polskiego w literaturze i malarstwie różnych epok.
182. Drzewo jako temat literatury i malarstwa. Omów problem, analizując wybrane dzieła.
183. Kulturotwórcza rola antyku. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł sztuki.
184. Funkcje motywu powrotu w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
185. Fascynacja brzydotą w literaturze i sztuce. .Omów problem na wybranych przykładach.
186. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze, malarstwie, filmie. Omów na wybranych przykładach.
187. Historia w dziełach literackich i ich filmowych adaptacjach. Omów zagadnienia, porównując wybraną powieść i jej wersję filmową.
188. Motyw cierpienia narodu w literaturze i sztuce polskiej. Omów na przykładach wybranych utworów.
189. Motyw vanitas w Biblii, literaturze i sztuce. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.
190. Malarstwo marynistyczne a literackie obrazy morza. Porównaj wybrane teksty kultury. 191. Fascynacja kulturą ludową w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, omawiając wybrane teksty kultury.
192. Różne sposoby wykorzystania motywu burzy w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu. Określ je, odwołując się do wybranych dzieł.
193. Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze. Omów zagadnienie. Wypowiedź uzasadnij przykładami z tekstów kultury różnych epok.
194. Konszachty z siłami nieczystymi. Przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu w literaturze, malarstwie i filmie.
195.Porównaj kreacje literackie i filmowe bohaterów ,,Lalki” B. Prusa.
196. Funkcje barw w tworzeniu nastroju. Przeanalizuj wybrane dzieła literackie i malarskie.
197. Obrazy i plakaty komunistyczne w konfrontacji z dokumentalnymi filmami epoki. Porównaj wynikające z nich wizje świata i człowieka dobierając stosowne przykłady.
198. Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
199. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach literackich i filmowych.
200. Apokalipsa polskich Żydów w przekazach literackich i filmowych. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych przykładów.
201. Impresjonizm w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Określ jego cechy oraz funkcje w wybranych utworach malarskich i literackich. 201. Różne wizerunki diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
202. Przedstaw ujęcie motywu rewolucji w malarstwie, muzyce i literaturze, odwołując się do wybranych dzieł.
203. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę.
204. Bohaterstwo i tragizm pokolenia Kolumbów w świetle utworów literackich i filmów. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł literackich, plastycznych i filmowych.
205. Obraz dziecka w nowelistyce pozytywistycznej i malarstwie realistycznym Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.
206. . Funkcje symbolu w malarstwie modernistycznym i dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Zanalizuj, wykorzystując zaprezentowane materiały pomocnicze.
207. Totalitaryzm w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposoby jego kreacji w wybranych tekstach kultury.
208. Obraz Boga i Jezusa w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
209. Funkcje symbolu w literaturze i malarstwie. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych dzieł różnych epok.
210. Motyw śmierci w literaturze i sztuce romantyzmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.
JĘZYK
211. Różne funkcje stylizacji środowiskowej. Przedstaw temat na przykładzie tekstów literackich i własnych obserwacji.
212. Stylizacja gwarowa i jej rola w kształtowaniu obrazu rzeczywistości. Przedstaw problem na podstawie wybranego materiału językowego.
213. Frazeologia biblijna i jej funkcjonowanie w polskim języku. Przedstaw temat, odwołując się do wybranego materiału językowego.
214. Rola środków stylistycznych w wybranych utworach młodopolskich. Omów problem na wybranych przykładach.
215. Na podstawie analizy wybranych tekstów, zamieszczonych w prasie codziennej, omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.
216. Zjawisko archaizacji języka i jego funkcje w powieściach historycznych. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
217. Styl makaroniczny w piśmiennictwie staropolskim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
218. Analiza językowa przysłów polskich. Omów na podstawie zgromadzonego materiału.
219. Sztuka przekładu. Przeanalizuj dwie różne realizacje językowe wybranego obcojęzycznego tekstu literackiego.
220. Ślady dawnych procesów językowych we współczesnej polszczyźnie kluczem do rozumienia reguł rządzących naszym językiem. Przedstaw na stosownych przykładach.
221. Gwara mojego regionu. Przedstaw cechy gwarowe charakterystyczne dla wybranego terytorium na podstawie analizy wybranych przykładów.
222. Dokonaj analizy porównawczej retorycznego kształtu językowego oraz zawartości argumentacyjnej wybranej satyry Ignacego Krasickiego i wybranego kazania Piotra Skargi.
223. W wybranych utworach literackich wskaż i omów cechy stylu biblijnego oraz funkcje stylizacji biblijnej.
224. Omów poetycką, ekspresywną i impresywną funkcję języka na wybranych przykładach literatury antycznej lub renesansowej.
225. Język i styl wyznań miłosnych. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów epistolarnych dwóch epok.
226. Omów pochodzenie nazwisk mieszkańców Twojej miejscowości. Zanalizuj przykłady pod względem etymologii i budowy słowotwórczej
227. Stylizacja gwarowa i jej funkcje w dziele literackim. Omów na wybranych przykładach.
228. Omów zjawisko kiczu językowego w piosenkach disco-polo na wybranych przykładach.
229. Sposoby wzbogacania słownictwa współczesnej polszczyzny. Omów temat na podstawie zebranego materiału badawczego.
230. Omów środki językowe występujące w manifestach programowych różnych pokoleń literackich.
231. Omów funkcje eksperymentów językowych w poezji współczesnej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
232. Językowe sposoby perswazji renesansowej, barokowej i oświeceniowej. Omów je na wybranych przykładach.
233. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj je na podstawie zebranego materiału językowego
234. Rola zapożyczeń językowych w XVIII wieku i współcześnie. Omów problem na wybranym materiale językowym.
235. Specyfika języka monologu wewnętrznego. Zaprezentuj problem na dwóch wybranych przykładach literackich.
236. Mowy starożytnych oratorów a przemówienia współczesnych polityków. Zanalizuj i porównaj retoryczne środki perswazji zastosowane w wybranych tekstach.
237. Eksperymenty językowe w poezji lingwistycznej. Omów problem na podstawie twórczości Mirona Białoszewskiego lub innego poety lingwisty.
238. Ślady Biblii we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie na podstawie związków frazeologicznych, przysłów i przenośnych znaczeń wyrazów.
239. Parafraza literacka. Omów zagadnienia na wybranych przykładach. Oceń funkcjonalność językową sparafrazowanego tekstu
240.Analizując wybrane teksty z różnych czasopism, omów język prasy młodzieżowej.
241. Wpływy języka niemieckiego na polską leksykę i gramatykę ujawnione w literaturze pięknej i fachowej. Omów na wybranych przykładach.
242. Łacińskie korzenie języka polskiego. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału językowego i sformułuj wnioski.
243. Wpływ języków obcych na język polski w ostatniej dekadzie XX wieku i na początku XXI wieku. Zbadaj zjawisko i przedstaw wnioski.
244. Sposoby funkcjonowania terminów informatycznych w języku potocznym. Omów zjawisko na podstawie wybranego materiału.
245. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
246. Język Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Przedstaw i porównaj dwie odmiany polszczyzny tej samej epoki.
247. Współczesne zapożyczenia angielskie. Omów sposoby adaptacji anglicyzmów i ustosunkuj się do zasadności ich wprowadzenia do polszczyzny.
248. Odbicie konfliktu pokoleń w języku. Omów zjawisko zależności mowy od wieku nadawcy komunikatu na podstawie analizy przykładów.
249. Oryginalność języka poezji B. Leśmiana. Przeanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych wierszy poety.
250. Specyfika polszczyzny XVII wieku. Rozważ problem, poddając analizie "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska lub inne przykłady prozy pamiętnikarskiej tego okresu.
251. Słowa - klucze w literaturze. Określ ich funkcje w twórczości wybranego autora.
252. Język mówiony jako tworzywo literatury (np. w twórczości Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka). Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
253. Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i imiona obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody w tej dziedzinie.
254. Językowy obraz świata i człowieka w tekstach muzyki disco-polo. Omów na wybranych przykładach.
255. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach. Omów na wybranych przykładach literackich.
256. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem, wykorzystując przykłady z literatury i prasy.
257. Omów funkcje stylizacji językowej w wybranych utworach literatury współczesnej.


1.
Poezja współczesna jako wyraz niepokojów, problemów i dążeń człowieka. Rozważ
problem, odwołując się do twórczości wybranych poetów drugiej połowy XX wieku.
2.
Ideał świętości w literaturze różnych epok. Porównaj na wybranych przykładach.
3.
Antysemityzm i jego konsekwencje. Dokonaj analizy tego zjawiska, odwołując się do
przykładów z literatury pozytywizmu i współczesnej
4.
Nastroje końca wieku. Omów temat, odwołując się do filozofii i analizując wybrane
utwory literackie.
5.
Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach
wybranych utworów.
6.
Bohaterowie prometejscy w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
7.
Arkadia wymarzona i arkadia utracona. Omów wybrane realizacje toposu, odwołując się
do analizy i interpretacji wybranych przykładów.
8.
Pokora jako jeden z motywów Biblii i wybranych utworów literackich. Przedstaw i
omów jego funkcjonowanie.
9.
Portret artysty w literaturze. Omów na wybranych przykładach z epoki romantyzmu
i modernizmu.
10.
Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół. Omów na wybranych przykładach.
11.
Stary człowiek w literaturze. Na wybranych przykładach omów, jak w różnych czasach
prezentowano problem starości.
12.
Powrót do „lat dziecinnych”. Zaprezentuj różne sposoby wykorzystania tematu w
literaturze polskiej XIX i XX wieku.
13.
Tradycja romantyczna w literaturze następnych epok. Omów temat, analizując wybrane
przykłady.
14.
Bohaterowie z „kainowym piętnem”. Omów wpływ popełnionej zbrodni na życie
wybranych postaci literackich.
15.
Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich.
16.
„Krzepić serca”
i
„rozdrapywać rany”
– dwa tematy w literaturze polskiej i dwa
sposoby uczestnictwa twórców w losie narodu. Zinterpretuj utwory literackie
podejmujące te wątki.
17.
Listy jako tworzywo literackie i sposób komunikowania się. Zanalizuj problem,
odwołując się do utworów literackich i korespondencji wybranych pisarzy.
18.
Kariera bajki od Ezopa do czasów współczesnych. Rozwiń temat w oparciu o wybrane
utwory literackie.
19.
„Z kogo się śmiejecie? Z samych się śmiejcie!”
Zanalizuj funkcję komizmu i satyry w
wybranych dziełach literackich.
20.
Od Rolanda do Kolumbów... W jakim stopniu ideały rycerskie wpłynęły na kreacje bo
-
haterów walczących o wolność? Rozważ problem w oparciu o wybrane teksty literackie.
21.
Doświadczenie Holokaustu – pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem,
analizując wybrane utwory.
22.
Wielka miłość i wieczne konflikty. Literackie przykłady związków rodziców i dzieci od
"Antygony" do Artura z "Tanga". Rozważ problem.
23.
Gilgamesz, Hektor, Roland a kultura początku trzeciego tysiąclecia. Na podstawie
wybranych utworów rozważ, czy wartości uosobione we wskazanych bohaterach
pozostają aktualne.
24.
Poeci o mieście. Na podstawie wybranych wierszy porównaj przedstawione w nich
wizje
miasta.
25.
Wieszcz, moralizator, sumienie narodu...różne koncepcje na temat roli artysty w życiu
społecznym. Omów na wybranych przykładach różnych epok.
26.
Literackie apele, przesłania, testamenty. Omów te sposoby dialogu pisarza z
czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok
27.
Barokowe inspiracje w prozie i poezji XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do
analizy i interpretacji wybranych przykładów.
28.
Motyw snu w literaturze. Scharakteryzuj na podstawie wybranych utworów literatury
polskiej i obcej.
29.
Bohater negatywny i jego funkcja w literaturze różnych epok. Przedstaw na kilku
wybranych przykładach, dokonując charakterystyki porównawczej.
30.
Źródła, przejawy i skutki samotności jako sytuacji egzystencjalnej człowieka. Omów
temat, interpretując wybrane przykłady z literatury XX wieku.
31.
Franciszkanizm w literaturze. Omów temat, dokonując analizy wybranych utworów
literackich.
32.
Groteska jako środek wyrazu artystycznego w dramacie XX wieku. Przedstaw
zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych utworów.
33.
Wizja zaświatów. Przedstaw sposób prezentowania motywu na wybranych przykładach
z literatury.
34.
Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z
mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej.
35.
Mimetyzm i deformacja jako różne sposoby przedstawiania świata. Omów zagadnienie,
odwołując się do wybranych utworów literackich.
36.
Rola krytyki literackiej – omów zagadnienie, odwołując się do tekstów trzech
wybranych epok literackich.
37.
Różne ujęcia motywu theatrum mundi w literaturze polskiej i obcej.
38.
Symbolika biblijna w literaturze polskiej. Odwołując się do wybranych tekstów,
przedstaw jej funkcjonowanie.
39.
Nieznośny dar wolności? Rozważ problem, odwołując się do wybranych bohaterów
literackich.
40.
Tytuł, motto i zakończenie utworu jako klucze do interpretacji dzieł literackich. Omów
zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
41.
Polscy „Don Kichoci”. Przedstaw literackie kreacje idealistów, odwołując się do
wybranych przykładów.
42.
Sposoby funkcjonowania motywu arkadyjskiego w literaturze. Zanalizuj jego różne
ujęcia na wybranych przykładach.
43.
Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach
literackich.
44.
Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Omów zagadnienie na
przykładach.
45.
Motywy średniowieczne w literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach.
46.
Motywy autobiograficzne w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów.
47.
Groteska jako sposób widzenia świata w literaturze drugiej połowy XX wieku. Omów
zagadnienie na przykładach.
48.
Motyw mistrza i ucznia w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
49.
Egzystencjaliści i ich sposób pojmowania świata. Omów, odwołując się do wybranych
przykładów literackich. Przywołaj kontekst filozoficzny.
50.
Spory w literaturze polskiej - przedstaw ich przyczyny, przebieg i skutki (np. Słowacki
i Mickiewicz, Skamander i Awangarda Krakowska, Miłosz i Herbert).
51.
Literatura i psychologia. Na wybranych 3 przykładach bohaterów literackich omów
złożone typy osobowości, zwyrodnienia, stany chorobowe (np. studium narcyzmu,
obłędu, chorobliwej miłości).
52.
Antyutopia i parabola jako literackie przetworzenie doświadczeń totalitaryzmu. Omów
zagadnienie, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów literackich (np.
powieści A. Camusa, T. Konwickiego, G. Orwella, S. Lema, A. Huxleya).
53.
Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów.


1.    Omów kodeks moralny wyłaniający się z twórczości Zbigniewa Herberta, analizując wybrane dzieła poety.
2.    Parabolizm i dokumentaryzm – scharakteryzuj dwa sposoby mówienia o rzeczywistości, analizując wybrane przykłady.
3.    Porównaj różne realizacje motywu książki w literaturze, analizując wybrane przykłady.
4.    Poeta,czyli kto? Porównaj różne realizacje motywu pisarza – artysty, analizując wybrane dzieła literackie różnych epok.
5.    Przedstaw sposoby kreowania bohaterów pozostających pod wpływem konfliktu wartości, analizując wybrane dzieła.
6.    Porównaj różne realizacje motywów antycznych w twórczości Jana Kochanowskiego, analizując wybrane dzieła artysty.
7.    Przedstaw ambiwalencję etyczną postaci w twórczości Fiodora Dostojewskiego, analizując wybrane dzieła artysty.
8.    Omów różne realizacje motywu podróży, porównując wybrane przykłady z prozy i poezji.
9.    Przedstaw sposoby kreowania postaci w twórczości Ernesta Hemingwaya, analizując wybrane dzieła artysty.
10.  Omów kreacje bohaterów literackich borykających się z problemami egzystencjalnymi, analizując twórczość współczesnych pisarzy.
11.  Przedstaw sposoby wykorzystania motywu opery w literaturze, analizując wybrane przykłady literatury polskiej i światowej.
12.  Prześledź różne realizacje motywu czekolady, analizując wybrane przykłady z dziedziny literatury i filmu.
13.  Omów różne realizacje motywów antycznych i biblijnych w twórczości wybranych poetów współczesnych.
14.  Porównaj różne sposoby realizacji motywu arkadyjskiego w literaturze XIX i XX wieku, analizując wybrane utwory.
15.  Przeprowadź analizę porównawczą obliczy sarmatyzmu w polskiej literaturze na kilku wybranych przykładach z różnych epok.
16.  Omów literackie portrety idealistów i marzycieli różnych epok, analizując wybrane przykłady.
17.  Rozważ wizerunki Boga ukazane w literaturze, analizując wybrane dzieła.
18.  Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu pielgrzyma w literaturze, analizując wybrane utwory.
19.  Przedstaw różne sposoby kreowania bohaterów dziecięcych w literaturze, analizując wybrane przykłady.
20.  Porównaj różne realizacje motywów katastroficznych w literaturze polskiej, analizując wybrane przykłady dwóch lub trzech epok literackich.
21.  Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywów średniowiecznych w literaturze fantasy, analizując wybrane przykłady.
22.  Omów literackie obrazy utopii i antyutopii, analizując wybrane utwory.
23.  Przeprowadź analizę porównawczą obrazów polskiego dworu na przykładach z literatury dwóch lub trzech epok.
24.  Omów różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze, analizując wybrane przykłady z dwóch lub trzech epok literackich.
25.  Omów rolę poezji i poety, analizując wybrane przykłady z literatury XX wieku.
26.  Porównaj różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu non omnis moriar, analizując wybrane przykłady.
27.  Przedstaw różne sposoby kreowania władców w literaturze, analizując wybrane przykłady dwóch lub trzech epok.
28.  Prześledź sposoby kreowania świata przedstawionego w literaturze dawnej i współczesnej, analizując wybrane utwory.
29.  Przeprowadź analizę porównawczą literackich obrazów wsi. Odwołaj się do kilku przykładów z dwóch lub trzech epok.
30.  Omów różnorodne ujęcia motywu rycerza i walki rycerskiej, analizując przykłady z literatury dwóch lub trzech epok.
31.  Przeprowadź analizę porównawczą wizerunków uwodzicielek. Odwołaj się do wybranych utworów literackich dwóch lub trzech epok.
32.  Omów wpływ biografii na kształtowanie twórczości artysty, analizując biografie i dzieła literackie pokolenia Kolumbów.
33.  Omów funkcję listu w kreowaniu świata przedstawionego, analizując wybrane przykłady literackie.
34.  Porównaj sposoby demaskowania mitów, analizując wybrane dzieła Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka.
35.  Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywów religijnych w literaturze fantasy, analizując wybrane przykłady.
36.  Przeprowadź analizę porównawczą dzieł znajdujących się pomiędzy dziennikarstwem a literaturą  na wybranych przykładach twórczości Hanny Krall i Ryszarda Kapuścińskiego.
37.  Witold Gombrowicz wobec „formy polskiej” romantyków. Omów problem, analizując wybrane utwory autora „Trans-Atlantyku”.
38.  Omów sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze, analizując wybrane przykłady z dwóch lub trzech epok.
39.  Przeprowadź analizę porównawczą obrazów totalitaryzmu w literaturze na wybranych przykładach.
40.   Omów przyczyny i formy buntu „outsiderów” i „poetów przeklętych” w polskiej poezji współczesnej, analizując wybrane przykłady.
41.  Omów różnorodne ujęcia wizerunku małżonków w literaturze, analizując celowo dobrane utwory z  XIX wieku.
42.  Omów różne wizerunki lekarza w literaturze, analizując wybrane przykłady literackie.
43.  Przeprowadź analizę porównawczą portretów inteligenta w literaturze. Odwołaj się do celowo dobranych utworów.
44.  Omów niepokoje ludzi schyłku wieków. Dokonajanalizy zjawiska na przykładzie twórczości trzech wybranych autorów.
45.  Omów kategorie estetyczne funkcjonujące w czasach popkultury, analizując celowo dobrane teksty literackie.
46.  Porównaj sposoby przedstawiania rzeczywistościw polskiej poezji religijnej, analizując wybrane przykłady.
47.  Omów różnorodne ujęcia tragizmu ludzi zdominowanych przez systemy totalitarne, analizując celowo dobrane utwory z XX wieku.
48.  Przedstaw sposoby kreowania bohatera negatywnego, analizując wybrane dzieła literackie.
49.  Omów różne sposoby obrazowania Szoa, analizując wybrane przykłady.
50.  Uniwersalizm poezji i dramatów Karola Wojtyły. Omów, analizując i interpretując wybrane dzieła twórcy.
51.  Porównaj różne wizje młodości i dojrzewania w literaturze, analizując wybrane dzieła literackie.
52.  Przedstaw sposoby kreowania świata przedstawionego w literaturze fantasy, analizując wybrane przykłady.
53.  Porównaj różne sposoby demaskowania w literaturze form, konwenansów, pozorów, analizując wybrane dzieła literackie.
54.  Samotność – przekleństwo czy wartość?Omów różnorodne ujęcia wizerunku człowieka samotnego w literaturze, analizując celowo dobrane dzieła.
55.  Omów wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się postaw moralnych bohaterów literackich, analizując wybrane dzieła literackie.
56.  Ludzie w nieludzkich czasach. Omówróżne postawy i wybory bohaterów podczas II wojny światowej, analizując wybrane utwory literackie.
57.  Przeprowadź analizę porównawczą motywu snu w literaturze staropolskiej. Odwołaj się do celowo dobranych utworów.
58.  Porównaj różne kreacje człowieka uwikłanegow historię swoich czasów, analizując wybrane dzieła literackie.
59.  Przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych, analizując wybrane utwory literackie różnych epok.
 


II.ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1.       Porównaj różne sposoby funkcjonowania w tekstach kultury motywów turpistycznych, analizując wybrane przykłady.
2.       Omów różne sposoby funkcjonowania motywu matki w literaturze i innych tekstach kultury, analizując wybrane przykłady.
3.       Omów różne ujęcia motywu traumy w literaturze i sztuce, analizując wybrane przykłady.
4.       Scharakteryzuj literackie i filmowe wizje Ukrainy, analizując wybrane przykłady.
5.       Kobieta – anioł czy „puch marny”? Przedstaw różne sposoby kreacji kobiety w literaturze, filmie i malarstwie XX wieku, analizując wybrane przykłady.
6.       Omów różne wyobrażenia Boga w literaturze i malarstwie, analizując wybrane przykłady.
7.       Omów wizję PRL-u w literaturze i w filmie, analizując wybrane dzieła.
8.       Przedstaw rożne sposoby kreowania obrazu Warszawy w literaturze i sztuce, analizując wybrane przykłady.
9.       Porównaj różne realizacje motywu homo viator w literaturze i sztuce XX wieku, analizując wybrane dzieła.
10.     Przeprowadź analizę porównawczą różnych kreacji Żydów w literaturze i sztuce XIX wieku. Odwołaj się do celowo dobranych utworów.
11.    Porównaj różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce, analizując wybrane dzieła.
12.    Porównaj portrety artysty w literaturze i sztuce, odwołując się do wybranych przykładów dwóch lub trzech epok.
13.    Omów różne wizerunki anioła, analizując wybrane dzieła literackie, plastyczne i filmowe.
14.    Początek i koniec – omów różne wizje stworzenia świata i jego zagłady w literaturze i innych dziełach sztuki, analizując wybrane przykłady.
15.    Przedstaw funkcjonowanie motywu rycerza w literaturze i malarstwie, analizując wybrane dzieła.
16.    Przeprowadź analizę porównawczą dzieł literackichi ich adaptacji filmowych na wybranych przykładach.
17.    Porównaj różne sposoby kreacji portretu muzyka w literaturze i filmie, analizując celowo dobrane dzieła.
18.    Omów funkcję współczesnej poezji śpiewanej, analizując wybrane utwory.
19.    Omów różne wizerunki Boga w literaturze i malarstwie, analizując celowo dobrane utwory.
20.    Ekspresjonizm jako „krzyk duszy”. Omów różne sposoby wyrażania uczuć przez ekspresjonistów, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne..
21.    Omów funkcjonowanie obrazu lagrów i łagrów w literaturze i filmie, analizując wybrane przykłady.
22.    Polskie góry malowane słowem i pędzlem. Omów sposoby funkcjonowania motywu gór, analizując wybrane przykłady z literatury i sztuki.
23.    Przeprowadź analizę porównawczą różnych spojrzeń na sztukę nowoczesną na podstawie celowo dobranych tekstów kultury.
24.    Omów funkcjonowanie wizji przyszłości w literaturze i w filmie, analizując zagadnienie na wybranych tekstach kultury.
25.    Omów sposoby przedstawiania ludzkiego umysłu w literaturze i w filmie, analizując wybrane przykłady.
26.    Porównaj różne ujęcia toposu miłości niemożliwej, analizując celowo dobrane teksty kultury.
27.    Przeprowadź analizę porównawczą kultury masowej i kultury elitarnej  na wybranych przykładach z literatury i innych dziedzin sztuki.
28.    Podobieństwa i różnice współczesnych dekalogów: Zbigniewa Herberta i Krzysztofa Kieślowskiego. Omów, analizując wybrane dzieła artystów.
29.    Porównaj wybrane dramaty z ich realizacjami scenicznymi, analizując celowo dobrane utwory.
30.    Sposoby przejawiania się nieprzeciętnej osobowości twórczej Stanisława Wyspiańskiego. Omów, analizując różne teksty kultury.
31.     Omów motyw katabasis w literaturze i sztuce XX i XXI wieku, analizując wybrane dzieła.
32.    Przedstaw funkcjonowanie motywów zwierzęcych w literaturze i sztukach plastycznych, analizując wybrane dzieła z różnych epok.
33.    Literatura czy sztuka wizualna? Omów, analizując celowo dobrane utwory, funkcjonowanie poezji konkretnej.
34.    Przedstaw sposoby kreowania współczesnych metropolii w literaturze i innych tekstach kultury, analizując wybrane przykłady.
35.    Człowiek jako zwierzę. Omów naturalistyczne obrazowania człowieka, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
36.    Przeprowadź analizę porównawcząróżnych wizerunków anioła i demona na podstawie wybranych dzieł literackich i artystycznych.
37.    Przedstaw różne ujęcia motywu equus (konia) w literaturze i sztuce, analizując wybrane przykłady z różnych epok.
38.    Omów katastroficzne wizje i obrazy zagłady świata, analizującwybrane przykłady z literatury i filmu.
39.    Omów pozytywny i negatywny stereotyp Roma, analizując utwory literackie i dzieła plastyczne różnych epok.
40.    Przedstaw sposoby kreowania bohatera osaczonego przez rzeczywistość, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
41.    Przedstaw sposoby ukazania tragedii Szoa w literaturze i filmie, analizując wybrane przykłady.
42.    Gry i zabawy - przedstaw sposoby wykorzystania motywu w literaturze wybranych epok. Zanalizuj celowo dobrane utwory literackie i inne teksty kultury.III.   JĘZYK

1.       Język miłości. Porównaj sposoby wyrażania uczuć w liryce miłosnej, analizując wybrane przykłady z trzech epok.
2.       Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych, analizując wybrane teksty propagandowe.
3.       Omów język współczesnych kultur alternatywnych, analizując zebrane materiały, w tym teksty kultury.
4.     Przedstaw cechy odmiany terytorialnej języka – wybranej gwary – analizując zebrany materiał.
5.     Prawda, przemilczenie, manipulacja, fałsz – omów język serwisów informacyjnych. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału źródłowego.
6.     Przedstaw mechanizm powstawania błędów językowych, analizując przykłady  z języka, prasy, radia, telewizji.
7.       Przeprowadź – na zgromadzonym materiale – analizę porównawczą języka trzech wybranych postaci, ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
8.       Przedstaw ekspansję języków obcych na polszczyznę XXI wieku, analizując język prasy, radia, reklam.
9.       Zbadaj zjawisko „nowomowy” w języku politycznym i publicystycznym PRL, analizując wybrane przykłady.
10.    Przedstaw sposoby wykorzystania języka jako instrumentu walki o władzę, analizując wybrane materiały wyborcze.
11.    Przedstaw stosowane w mediach chwyty erystyczne i środki językowe, analizując wybrane wywiady radiowe lub telewizyjne.
12.    Omów funkcjonowanie zapożyczeń językowych we współczesnej polszczyźnie, analizując zgromadzony materiał językowy.
13.    Scharakteryzuj i oceń język komentatorów i dziennikarzy sportowych, analizując zgromadzony przez siebie materiał.
14.    Scharakteryzuj środki językowe współczesnej reklamy i określ ich funkcję, analizując zgromadzony materiał.
15.    Omów frazeologizmy jako tworzywo poetyckie, analizując wybrane utwory współczesnej liryki polskiej.
16.    Przeprowadź analizę porównawczą języka prasy młodzieżowej z językiem literackim, wykorzystując artykuły z wybranych periodyków adresowanych do nastolatków i innych tekstów kultury.
17.    Omów język Internetu, analizując zebrany materiał.
18.    Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka wybranych piosenek disco polo.
19.    Ars bene dicendi- omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury.

 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze –omów sposoby ich przedstawienia                  i funkcje w wybranych utworach literackich. 

 1. Sławne pary kochanków utrwalone na kartach literatury pięknej. Omów na przykładach utworów z różnych epok.

 1. Pułapki władzy. Jak literatura prezentuje i ocenia różne typy władzy. Omów na wybranych przykładach.

 1. Młodzi zbuntowani. Przedstaw ten motyw w utworach literatury polskiej

 1. Budowa światów fantastycznych na podstawie powieści J. Tolkiena                              ( ze szczególnym uwzględnieniem „Władcy pierścieni”).

 1. Ludowość i fantastyka w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw ich funkcje             w wybranych utworach literackich.

 1. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Analiza na wybranych przykładach.

 1. Charakterystyka polskiego bohatera romantycznego. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów okresu romantyzmu.

 1. Portret młodzieży w literaturze polskiej. Przedstaw problem na znanych Ci przykładach.

 1. Dom i bezdomność. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady z literatury polskiej.

 1. Krajobraz jako motyw literacki. Przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

 1. Analizując wiersze Miłosza i Herberta wykaż, że podejmowali oni ważne problemy moralne.

     13.          Na wybranych przykładach literackich pokaż, jak władza wpływa na postępowanie
            i osobowość człowieka.

 1. Śmierć ujawnia człowieczeństwo. Dokonaj analizy zagadnienia w oparciu                            o wybrane utwory literackie.

 1. Przedstaw różne ujęcia motywu podróży w wybranych utworach.

 1. Uwikłanie jednostki w mechanizmy historii. Dokonaj analizy wybranych tekstów  w różnych epokach literackich.

 1. Zaprezentuj literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń, analizując wybrane utwory literackie.

 1.   Motyw zbrodni i zbrodniarza. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.

 1.  Zaprezentuj różne oblicza cierpienia w dziełach literackich wybranych epok.

 1. ”Cierpienie jest nauczycielem”(Ajschylos). Przedstaw różne aspekty cierpienia ukazane w literaturze.

 1. ”Czy inny znaczy gorszy?” Problem tolerancji w literaturze dwóch różnych epok.

 1.  Jaką rolę w literaturze różnych epok pełniły zjawy, duchy, sny i wizje? Omów problem na wybranych przykładach literackich.

 1.  Zaprezentuj sławne pary kochanków utrwalone na kartach literatury pięknej               ( wybrane przykłady).
 2.  Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich.

 1.  Despotyczny władca jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach literackich.

 1.  Na przykładzie wybranych utworów ukaż rolę kobiecej poezji w moderniźmie,          w dwudziestoleciu międzywojennym i poezji współczesnej.

 1.  Motyw wesela w literaturze polskiej i jego różnorodne funkcje.

 1.  Zaprezentuj sławne pary kochanków utrwalone na kartach literatury pięknej          ( wybrane przykłady).

 1.  Na przykładzie wybranych utworów ukaż rolę poezji kobiecej w moderniźmie, dwudziestoleciu międzywojennym i w poezji współczesnej.

 1.  Motyw przyjaźni w literaturze. Omów różne wersje w wybranych utworach.

 1. Matka, muza, kochanka-zaprezentuj literackie portrety kobiet w wybranych utworach.

 1. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok.

 1.  Opisy przyrody i ich funkcja w wybranych tekstach literackich.

 1.  Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w wybranych dziełach literatury polskiej.

 1.  Literackie obrazy wsi. Rozwiń temat na wybranych przykładach różnych epok.

 1.  Idealiści i marzyciele. Zbyteczni czy potrzebni światu? Przedstaw różne przykłady tego dylematu w literaturze.

 1.  Różne sposoby ujęcia motywu miłości. Przedstaw na przykładach  z różnych epok literackich.

 1.  Szkoła w literaturze. Różne sposoby ujęcia tego motywu. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 1.  Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości.

 1.  Motyw tułacza, pielgrzyma, emigranta na podstawie wybranych utworów.

 1. ”Kraj lat dziecinnych …”, czyli o literackich powrotach do lat minionych. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów.

 1.  Bóg w liryce Kochanowskiego, Szarzyńskiego i Karpińskiego. Omów funkcjonowanie motywu, analizując wybrane przykłady.

 1. Przedstaw topos nieszczęśliwej miłości w literaturze na podstawie różnych utworów.

 1.  Zwierzęta bohaterami utworu. Przedstaw na wybranych przykładach.

 1.  Motyw tańca i jego rola w utworach literackich na przestrzeni epok. Zaprezentuj problem na celowo dobranych przykładach.

 1.  Obraz getta warszawskiego w znanych Ci utworach literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 1.  Portret Żyda i różne jego kreacje w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 1. Obraz szkoły, nauczycieli i uczniów w znanych Ci utworach literatury polskiej.

 1. Erotyzm w liryce polskiej. Rozwiń temat analizując wybrane utwory A. Asnyka,         B. Leśmiana i K. P. Tetmajera.

 1. Rozmowa z Bogiem ( bogami) jako motyw literatury różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

 1. Wielkie monologi w literaturze. Przedstaw ich wpływ na charakterystykę postaci analizując i interpretując wybrane teksty z różnych epok.

 1.  Motyw rycerza w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj różnorakie kreacje.

 1. Różne obrazy prowincji w wybranych utworach XIX i XX wieku. Przedstaw je               i porównaj.

 1. Literackie apele, przesłania, testamenty. Przedstaw te sposoby dialogu pisarza       z czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.

 1. Motyw utopii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich.

 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 1.  Topos pośmiertnej sławy poetyckiej w twórczości poetów różnych epok. Rozważ ten problem na wybranych przykładach.

 1.  Maski-ich rola i znaczenie w życiu człowieka. Rozważ problem nawiązując do wybranych utworów literackich.

 1.  Rozmowa z Bogiem( bogami) jako motyw literatury różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

 1.  Motyw polskiego emigranta, zesłańca w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 1.  Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.

 1.  Motyw rycerza w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj różnorakie kreacje.

 1.  Przedstaw różne ujęcia zdrady, analizując wybrane utwory literackie różnych epok.

 1.  Różnorodność wzorców patriotyzmu w lit4raturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

 1.  Różne sposoby pisania o historii. Zanalizuj na przykładach wybranych gatunków literackich.

 1. Słynne pojedynki w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby ich przedstawiania w wybranych utworach.

 1. Wizerunki Niemców w literaturze polskiej. Omów, analizując wybrane utwory.

 1. Wizerunki Rosjan w dziejach literatury polskiej. Omów, analizując wybrane utwory.

 1. Motyw wodza w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 1. Obrzędy i zwyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania                  i funkcje w wybranych dziełach literackich.

 1. Faszyzm i stalinizm jako główne zagrożenia człowieka i narodu - omów zagadnienie w oparciu o dowolnie wybrany materiał historyczno-literacki.

 1. Obrzędy i zwyczaje ludowe w literaturze- omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

 1. Zaprezentuj obraz miasta w literaturze i sztuce.

 1. Przedstaw obraz rodziny w literaturze. Prezentacja na podstawie wybranych dzieł.

 1. Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury powszechnej i polskiej.

 1. Arkadie i utopie- literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok i sposoby ich kreowania.

 1. Matki, żony i kochanki- obraz i rola kobiety w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

 1. Obraz ojczyzny w literaturze. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich.

 1. Prawda o wojnie utrwalona w słowach. Rozwiń temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.

 1. Funkcja motta w utworze literackim- analiza problemu na podstawie dowolnie wybranego materiału literackiego.

 1. Bóg w liryce Kochanowskiego, Szarzyńskiego i Karpińskiego. Omów funkcjonowanie motywu, analizując wybrane przykłady.

 1. Motyw tańca i jego rola w utworach literackich na przestrzeni wieków.

 1. Konflikt jednostki ze społeczeństwem i sobą w twórczości S. Żeromskiego na podstawie wybranych utworów.

 1. Poezja, która pomaga znaleźć sens życia-analiza i interpretacja wybranych dzieł ulubionego poety współczesnego.

 1. Odkrywanie codzienności w poezji W. Szymborskiej, analiza i interpretacja wybranych dzieł poetki.

 1. Twój region w polskiej geografii życia kulturalnego i literackiego(zjawiska, grupy, postaci).Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.

 1. Czy inny znaczy gorszy? Problem tolerancji w literaturze 2 różnych epok.

 1. Udowodnij, że średniowiecze jest źródłem motywów i wątków dla literatury fantasy. Omów ich funkcjonowanie w  wybranych utworach.

 1. Mieć czy być? Przedstaw różne postawy bohaterów literackich wobec życia, odwołując się do kilku utworów z różnych epok.

 1. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach
 2. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby i funkcje kreowania portretów Polaków.
       92.       Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach dzieł.
 1. Portret człowieka naszego stulecia w poezji Tadeusza Różewicza. Przedstaw na wybranych przykładach.
       94.        Motyw czasu i przemijania w literaturze. Omów na wybranych przykładach
 1. Postacie historyczne w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby ich kreowania.

 1. Pejzaże codzienności i liryczne wyznania. Omów na wybranych przykładach tematykę i język wybranych tekstów Agnieszki Osieckiej.
       97.       Rzeczywistość PRL-u w tekstach Wojciecha Młynarskiego. Omów na przykładzie wybranych tekstów.
       98.      Od lirycznych wzruszeń do osądu codzienności. Omów tematykę i język wybranych tekstów Jonasza Kofty.
 1. Tematyka piosenek i wierszy z repertuaru Marka Grechuty. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów.
     100.    Polski savoir- vivre w świetle literackich opisów z różnych epok. Omów na wybranych przykładach
     101.     Literackie autoportrety- omów temat na przykładzie wybranych teksów literackich i biografii ich twórców.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1.     Historia inspiracją dla twórców różnych epok. Przeanalizuj utwory literackie i inne
             przykłady kultury.

 1. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat analizując celowo dobrane utwory.

 1. Duchy, diabły i upiory kultury słowiańskiej- różne sposoby ich przedstawiania. Omów na wybranych przykładach.

 1. Słynne symbole w malarstwie i literaturze Młodej Polski. Analiza i interpretacja wybranych tekstów kultury.

 1. Odnosząc się do wybranych dzieł sztuki, określ, jakie było pojęcie piękna i urody kobiecej w dwóch różnych epokach.

 1. Afrodyta-Wenus. Omów motyw mitycznej bogini piękności w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.

7.   Przedstaw różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce, analizując
       wybrane przykłady.

8.   Przedstaw postać Jezusa Chrystusa w literaturze i sztuce, analizując wybrane
      przykłady.

9.   Wizerunek Matki Boskiej w literaturze i sztuce. Przedstaw na przykładach trzech
      dzieł z różnych epok.

10.  Literackie i filmowe obrazy rodziny. Omów zagadnienie analizując wybrane
       przykłady

      11.   Wątki biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienia na wybranych
              przykładach literackich i plastycznych.

12.  Tatry w literaturze, sztuce plastycznej i muzyce Młodej Polski: Omów sposoby
        ich przedstawienia w wybranych dziełach.

13.   Mity greckie jako źródło inspiracji artystów epoki renesansu. Przedstaw           zagadnienia na wybranych przykładach literackich i plastycznych.

14.   Cierpienie i jego sens w wybranych tekstach literackich/ dziełach kultury.
         Omów problem odwołując się do literatury i innych dzieł sztuki

15.   Inspiracje biblijne w literaturze współczesnej i filmie. Na wybranych przykładach
         omów sposoby wykorzystania Biblii.

16.    Kat, ofiara i obserwator. Scharakteryzuj sposób kreowania tych postaci i oceń je,
         opierając się na literackich i filmowych dziełach dotyczących systemów
          totalitarnych.

17.    Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw analizując
         wybrane przykłady.

18.       Postacie mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze i sztuce. Omów na podstawie wybranych tekstów kultury.
     
19.       Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł.
      
20.      Budowa światów fantastycznych na podstawie powieści J. Tolkiena
              ( ze szczególnym uwzględnieniem „Władcy pierścieni”.)

21.        Udowodnij, że średniowiecze jest źródłem motywów i wątków dla literatury  fantazy. Omów ich funkcjonowanie w wybranych utworach.

      22.   Przedstaw różne koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze
               w wybranych dziełach.
     
22.       Zaprezentuj świat wartości człowieka renesansu, odwołując się do wybranych przykładów literatury i sztuki tej epoki.
    
      24.  Odszukaj przykłady w malarstwie i rzeźbie średniowiecza i renesansu,
              nawiązujące do tekstów Biblii. Dokonaj analizy i interpretacji odpowiednich
              fragmentów Biblii i tekstów kultury.

     25.   Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane
              przykłady.

   26.  „Trylogia” H. Sienkiewicza a jej filmowe adaptacje. Omów na przykładzie jednej
            części „Trylogii”.

27.          Przedstaw dziecko jako bohatera utworów literackich i dzieł malarskich, analizując wybrane przykłady literackie i plastyczne.

   28.  Różne ujęcia motywu Sądu ostatecznego w literaturze i sztuce. Analiza wybranych                   przykładów.

  29. Topika domu i rodziny w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku.

30.  Impresjonizm jako kierunek w malarstwie i konwencja literacka. Zaprezentuj cechy tego kierunku na przykładzie wybranych utworów literackich i dzieł malarstwa europejskiego.

  31. Obraz Lwowa w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach.

  32. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu pasji na wybranych przykładach z literatury
         i innych dziedzin sztuki.

  33. Wielkość i tragizm polskich powstań narodowych. Omów temat, uwzględniając
         analizę wybranych utworów literackich i malarskich.

  34. Rola symbolu w literaturze i sztuce. Omów na przykładach wybranych utworów
         literackich i dzieł sztuki.

  35. Motyw ogrodu w literaturze i sztuce. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.

  36. Tatry i Zakopane w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcjonowanie motywu
         w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.

  37.  Obraz Warszawy w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na przykładzie
         wybranych utworów literackich i malarskich.

        38.  Motyw dworku szlacheckiego w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do
                wybranych utworów literackich i malarskich.

39.  Sposoby kreowania postaci ojca w literaturze i sztuce- rozwiń temat na wybranych
        przykładach.

40.  Motyw zabawy- biesiady w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego ujęcia na
        wybranych przykładach z różnych epok.

41.   Motyw Anioła w literaturze i sztuce. Omów temat na podstawie wybranych dzieł.

42.  Syberia w literaturze i malarstwie. Omów różne ujęcia tego tematu.

43.  Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych epok.

44.     Polskie powstania narodowe w malarstwie, literaturze i filmie. Omów różne sposoby       ujęcia tematu na wybranych przykładach.

45.      Motywy biblijne i ich funkcje w wybranych utworach literackich i malarskich.

46.     Sceny batalistyczne w literaturze i sztuce.

47.          Postacie kobiece w literaturze i sztuce. Dokonaj prezentacji na podstawie wybranych dzieł z różnych epok.

48.         Jak w sztuce przedstawiano wieś i chłopów? Omów problem na wybranych przykładach różnych tekstów literackich i malarstwa.

49.    Współczesny kabaret- jego rodowód korelacja sztuk w nim funkcjonujących. Omów problem na wybranych przykładach.

50.     Piętno II wojny światowej ukazane w polskiej literaturze, filmie, dokumentach
           i historiach mieszkańców Dobrodzienia.

51.    „Flichtowanie” czyli ucieczka w nieznane w literaturze, filmie i dokumentach.

52.     Wpływ literatury fantastycznej na muzykę metalową. Omów na wybranych                   
            przykładach.

53.    Na podstawie wybranych filmów i literatury przedstaw trudną sytuację Polaków     
     żyjących w czasach PRL-u.

54.   Scharakteryzuj styl, tematykę i język wybranego współczesnego twórcy.

55.   Scharakteryzuj środki językowe typowe dla mówienia o miłości. Zrealizuj temat,   
         odwołują się do wybranych utworów literackich.

56.    Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów problem, odwołując się
         do literatury i sztuki.

57.    Brzydota jako kategoria estetyczna epok literackich i twórców. Omów problem na
         wybranych przykładach literackich.

58.   Różne sposoby ukazywania rewolucji w literaturze i sztuce. Omów na wybranych
         przykładach.

59.   Świat przedstawiony wybranych gier komputerowych i jego związki z literaturą.
        Omów temat na wybranych przykładach.

59.  Wierzenia ludowe w literaturze i sztuce. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury.

60. Motyw strażaka w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

61.  Pożar- walka z żywiołem. Omów i porównaj znaczenie tego wątku w życiu wybranych bohaterów filmu i literatury.

62. Scharakteryzuj kreacje bohatera policjanta-detektywa występującego w literaturze i filmie. Przeanalizuj zagadnienie.

63.  Motyw żołnierza w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

64. Motyw muzyki  i jego rola w literaturze i filmie na wybranych przykładach.

65.   Jan Paweł II- dramaturg, poeta i filozof. Omów na wybranych przykładach.

66. Polacy w satyrze i karykaturze. Omów na wybranych przykładach.

67.  Obraz konia w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

Język

1.               Język prasy. Na przykładzie zebranego materiału omów różne odmiany stylu publicystycznego.

2.              Pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu na podstawie zgromadzonego materiału badawczego.

3.              Język mojego otoczenia. Scharakteryzuj, analizując celowo zgromadzony materiał językowy.

4.              Zdrobnienia,  zgrubnienia. Ich przydatność stylistyczna. Analiza zgromadzonego materiału.

5.              Język w mojej rodzinie. Dokonaj analizy języka dziadków i rodziców. Ustal różnice i przyczyny tych różnic.

6.              Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza porównawcza wybranych przykładów (np. listów A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, C.K. Norwida, F. Chopina).

7.              Scharakteryzuj język tekstów hip – hopowych. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału.


8.              Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj pod względem językowym teksty wybranego polskiego zespołu muzycznego.

9.              Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę. Omów zjawisko, wykorzystując celowo zgromadzony materiał językowy.

10.            Scharakteryzuj język sportowców i kibiców jednej z dyscyplin sportowych jako język środowiskowy.

11.             Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

12.           Zanalizuj teksty piosenek dowolnego wykonawcy muzyki folkowej.

13.           Nowe typy komunikatów ( SMS, e-mail, chat). Przeanalizuj celowo zgromadzony materiał językowy.

14.           Ułóż i przedstaw słownik języka młodzieżowego-wyjaśnij sposób tworzenia słownictwa, wskaż jego funkcje w życiu codziennym.

15.           Blogi- przedstaw zjawisko. Omów etyczną i językową wartość wybranego i udokumentowanego materiału.

16.           Różne odmiany stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie utworów literatury polskiej.
17.           Przezwiska w literaturze i języku codziennym. Zaprezentuj i zinterpretuj przykłady.

18.           Cechy języka wybranej subkultury- przedstaw na wybranym przykładzie.

19.           Subkultura to też kultura. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

20.          Zanalizuj teksty piosenek Dżemu.

LITERATURA
1.     Komedia w literaturze polskiej. Omów rolę sceniczną, historycznoliteracką oraz inne  funkcje komedii. Odwołaj się co najmniej do dwu różnych epok.
2.     Renesans i barok – dwie wizje świata i dwie poetyki. Omów problem, odwołując się do przykładów wybranych z twórczości znanych Ci pisarzy.
3.     Powieść historyczna i powieść fantastyczno-naukowa – dwie drogi ucieczki od współczesności czy dwa sposoby wypowiedzenia się o niej? Zbadaj stanowiska literaturoznawców i zaprezentuj swój sąd.
4.     Przedstaw i porównaj obrazy wybranej epoki historycznej ukazane w dzienniku, pamiętniku lub diariuszu.
5.     Dokumentaryzm i paraboliczność – dwa sposoby przedstawienia świata w literaturze współczesnej. Odwołaj się do kilku różnych przykładów.
6.     Laureaci Nagrody Nobla w literaturze. Scharakteryzuj twórczość najbliższego Ci spośród nich. Powołaj się na profesjonalne oceny twórczości wybranego twórcy.
7.     Tradycje czarnoleskie w poezji polskiej. Przedstaw żywotność motywów Jana Kochanowskiego oraz różnorodność nawiązań do jego twórczości w co najmniej dwu różnych epokach literackich.
8.      „Loci communes”, czyli miejsca wspólne w biografiach i twórczości „poetów wyklętych”. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.
9.     Wynalazki i ich wynalazcy. Omów temat, odwołując się do literatury i analizując wagę wynalazków dla dobra badacza oraz ludzkości.
10.   Motyw tyrtejski w literaturze. Zanalizuj kontynuację wątków tyrtejskich we współczesnej literaturze. Prześledź, jak funkcjonował ten motyw w dawniejszych epokach literackich.
11.   Inspiracje antyczne w twórczości Zbigniewa Herberta. Zanalizuj zagadnienie na podstawie celowo dobranych przykładów.
12.   Zanalizuj literackie postawy pokory o rodowodzie biblijnym i świeckim. Zinterpretuj przykłady, sięgając do wszystkich rodzajów literackich.
13.   Zaprezentuj poetykę i świat przedstawiony wybranego poety lub poetki. Zanalizuj temat na wybranych przykładach.
14.   Kryminał – rozwój cechy gatunku. Omów zagadnienie na klasycznych przykładach.
15.   Profetyzm w literaturze. Zanalizuj rolę proroctwa i wizji na przykładach tekstów z różnych epok.
16.   Panopticum. Na podstawie utworów z kilku epok przedstaw różne sposoby pokazywania człowieka jako marionetki w teatrze świata.
17.   Przedmioty jako obiekty fascynacji twórców współczesnych. Zanalizuj temat, odwołując się do utworów z wszystkich trzech rodzajów literackich.
18.   Średniowiecze źródłem motywów i wątków dla literatury fantasy. Rozwiń temat, ilustrując go odpowiednimi przykładami.
19.   Pojmowanie patriotyzmu i pojęcie „małej ojczyzny”. Omów zjawisko powołując się na utwory literackie różnych epok.
20.   Bajki nie tylko dla dzieci… Wykorzystując wybrane utwory, omów zabiegi artystyczne służące przeniesieniu dorosłych do krainy fantazji.
21.   Horacjański motyw „exegi monumentum” w twórczości polskich poetów różnych epok, jego kontynuacje i reinterpretacje. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.
22.   Labirynty i ich funkcje w wybranych utworach literackich. Zanalizuj sposoby i cele podejmowania tego motywu przez pisarzy.
23.   Powstanie styczniowe jako źródło dramatów życiowych bohaterów. Przedstaw je i porównaj, odwołując się do przykładów literackich z wybranych epok.
24.   Powstanie listopadowe w literaturze. Przedstaw stosunek pisarzy do zrywu niepodległościowego Polaków, odwołując się do wybranych przykładów.
25.   Literatura jako punkt wyjścia sporów personalnych i ideowych. Na wybranych przykładach przedstaw przyczyny, przebieg i skutki takich sporów (np. Słowacki i Mickiewicz, Skamander i Awangarda Krakowska, Miłosz i Herbert).
26.   Literaccy demaskatorzy mitów o Polsce i Polakach. Zanalizuj zjawisko na podstawie twórczości celowo dobranych autorów (np. Słowackiego, Gombrowicza).
27.   Wojownik, rycerz, żołnierz - analizując wzory heroicznych postaci, zinterpretuj sposób pokazywania wojów w literaturze.
28.   Różne odmiany polskiego dramatu współczesnego (np. W. Gombrowicz, J. Szaniawski, T. Różewicz, L. Kruczkowski, S. Mrożek). Na podstawie wybranych przykładów przedstaw zakres zagadnień interesujących dramaturgów współczesnych oraz omów kategorie estetyczne, np. tragizm, komizm, groteska.
29.   Polski dom i polskie tradycje. Analizując przykłady z literatury, przedstaw sposób wykorzystania i funkcje tego motywu.
30.   Edward Stachura jako literacki outsider. Zaprezentuj sylwetkę artysty, analizując jego dorobek i sposób życia.
31.   Alienacja cechą wybitnych jednostek. Zbadaj problem na przykładzie bohaterów literackich i twórców literatury.
32.   Romantyczne fascynacje ludowością. Zanalizuj zjawisko na przykładach wybranych utworów.
33.   Uniwersalne wartości literatury dla dzieci. Zanalizuj temat na podstawie wybranych utworów.
34.   Orient i orientalizm w historii literatury polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane utwory.
35.   Symbolika grobów i mogił. Zaprezentuj motyw na podstawie wybranych utworów.
36.   Portret polskiego inteligenta. Omów najciekawsze ujęcia w literaturze.
37.   Miasto w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach z literatury.
38.   Portrety nauczycieli w literaturze polskiej. Na podstawie wybranej literatury zanalizuj i zinterpretuj temat.
39.   „Chodź, pomaluj mój świat…”. Zanalizuj i zinterpretuj funkcję kolorów w utworach wybranych twórców literatury.
40.   Nieznośny dar wolności? Zanalizuj zjawisko, prezentując teksty literackie podejmujące tematy wolnościowe, ojczyźniane, martyrologiczne.
41.   Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
42.   Maska w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza z czytelnikiem od bajek Ignacego Krasickiego do utworów pisarzy polskich i obcych XX wieku. Zilustruj mechanizm na wybranych przykładach.
43.   Inspiracje homeryckie w „Panu Tadeuszu”. Zbadaj zjawisko w odniesieniu do treści i formy dzieła.
44.   Biografia poety (pisarza) jako tworzywo literackie i klucz do odczytania twórczości. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
45.   Widma, duchy i zjawy - omów wpływ zjawisk nadprzyrodzonych na działania bohatera literackiego. Odwołaj się do przykładów z wybranych epok.
46.   Świat z każdego miejsca wygląda inaczej. Refleksje Ryszarda Kapuścińskiego z podróży. Zaprezentuj reporterską twórczość autora, zwracając uwagę na cechy gatunku.
47.   Apokryf w literaturze dawnej i współczesnej. Omów temat, przywołując odpowiednie przykłady.
48.   Portrety psychologiczne bohaterów powieści Fiodora Dostojewskiego. Zanalizuj na podstawie wybranych przykładów.
49.   Wartości duchowe Żydów, ich tradycje religijne i świąteczne. Omów temat, powołując się na wybrane utwory.
50.   „Czarny charakter” w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcję bohatera negatywnego.
51.   Odwołując się do dowolnego materiału badawczego, omów sposób kształtowania świata w literaturze fantasy.
52.   Kobieca intryga pojawiająca się w literaturze różnych epok. Omów, wykorzystując adekwatne utwory literackie.
53.   Jan Kochanowski jako człowiek, filozof, obywatel i artysta. Zaprezentuj sylwetkę poety, wykorzystując jego twórczość oraz elementy biografii.
54.   „To się czyta dzisiaj” – modni pisarze i modne książki. Odwołując się do opinii krytyków literackich, omów na wybranych przykładach przyczyny popularności utworów spoza kanonu lektur szkolnych.
55.   Budowa świata fantastycznego w dziełach J.R.R. Tolkiena oraz pięcioksięgu Andrzeja Sapkowskiego. Zanalizuj wybrane elementy, np. kompozycja, fabuła, wątki itp.
56.   Leśmianowska lekcja ekologii. Zaprezentuj sposób pokazywania przyrody oraz filozofię natury i człowieka w twórczości Bolesława Leśmiana.
57.   Poetycki i filozoficzny Pan Cogito wyrazem tęsknoty za ładem i pięknem. Zaprezentuj poglądy i sposób widzenia świata w poezji Zbigniewa Herberta.
58.   Okrucieństwo, groza i śmierć w baśniach i gatunkach pokrewnych na przestrzeni wieków. Zaprezentuj na celowo dobranych przykładach.
59.   Postać ojca jako motyw autobiograficzny i fikcja literacka. Analizując przykłady literackie, omów różne realizacje tego tematu.
60.   Motyw nienawiści, zazdrości i zdrady. Przedstaw na podstawie wybranej literatury polskiej i obcej z różnych epok.
61.   Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Zanalizuj temat na podstawie wybranej literatury.
62.   Historie rodzinne w literaturze polskiej XIX, XX i/lub XXI wieku. Omów temat na wybranych przykładach.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1.     Przez pryzmat didaskaliów. Przeprowadź analizę tekstów pobocznych dramatu jako materiału wspierającego interpretację dzieła i epoki, w której powstało.
2.     Wartości, które cenią subkultury młodzieżowe. Omów temat, odwołując się do tekstów piosenek, wierszy, manifestów współczesnych wspólnot pokoleniowych.
3.     Satyra i komizm w polskiej sztuce lat PRL-u. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do różnego rodzaju przekazów np. film, literatura, grafika.
4.     Motywy ikaryjskie w kulturze. Zaprezentuj temat, odwołując się do kilku rodzajów sztuk, np. film, literatura, malarstwo, plakat).
5.     Omów podobieństwa i różnice pomiędzy herosami filmowymi naszych czasów  a ich mitologicznymi pierwowzorami.
6.     Motywy faustyczne w literaturze i sztuce. Wyjaśnij pojęcie i odwołaj się do właściwych przykładów.
7.     Bunt jako forma wyrażania siebie. Omów temat, odwołując się do utworów literackich, muzycznych oraz dzieł malarskich.
8.     Przedstaw motyw tańca w literaturze i malarstwie, odwołując się do wybranych dzieł.
9.     Przyroda tatrzańska jako inspiracja dla poetów i malarzy w okresie Młodej Polski. Omów temat, analizując wybrane teksty kultury.
10.   Tanatologia w literaturze i sztuce. Omów zjawisko na podstawie wybranych przez siebie utworów różnych epok.
11.   Pejzaż z drzewem. Pokaż wpływ przestrzeni znaczonej drzewami na życie człowieka. Zanalizuj symbolikę drzew. Odwołaj się do różnych okresów w literaturze i sztuce.
12.   Woda jako symbol. Zanalizuj symbolikę akwatyczną, odwołując się do różnego typu tekstów literackich i artystycznych.
13.   Kamień – jego ambiwalentne znaczenia w literaturze i sztuce. Zilustruj temat na przykładach tekstów artystycznych różnych epok.
14.   Madonny dawne i współczesne. Porównaj artystyczne wizerunki Matki Boskiej w literaturze i sztuce różnych epok.
15.   Portrety błaznów. Wykorzystując dosłowne i przenośne znaczenie słowa „błazen”, zanalizuj, w jakiej roli pojawia się ta postać w literaturze i sztuce różnych epok.
16.   Język filmu i literatury. Porównaj wybrane dzieło literackie z jego filmową adaptacją.
17.   Symbol i alegoria jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Zinterpretuj ich znaczenie na podstawie wybranych dzieł.
18.   Najsłynniejsze adaptacje teatralne i filmowe dzieł Szekspira. Porównaj i oceń pod wybranymi przez siebie względami, np. zgodności z tradycją, kreacji bohaterów, kostiumów, nowatorstwa itp.
19.   Uzasadnij na wybranych przykładach, że adaptacja filmowa dzieła literackiego może wzbogacić lub zubożyć jego odbiór.
20.   Impresjonizm w malarstwie i wybranych utworach literackich epoki Młodej Polski. Pokaż specyfikę obu środków wyrazu.
21.   Gotycka katedra jako temat tekstów kultury (ujęcia malarskie, poetyckie). Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
22.   Piosenka kabaretowa jako swoisty i oryginalny komentarz do problemów dnia codziennego. Przedstaw to zjawisko artystyczne, odwołując się do wybranych przykładów.
23.   Teatr w teatrze. Przedstaw analizę tego problemu na wybranych przykładach z literatury i/lub teatru.
24.   Teatr i dramat S. Wyspiańskiego wobec tradycji teatralnej XX wieku oraz tradycji romantycznej. Omów zjawisko, na przykładach wybranych dramatów.
25.   Tematyka tatrzańska w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych polskich twórców. Zanalizuj przykłady wybranych tekstów literatury i kultury.
26.   Człowiek wobec starości. Literackie i malarskie ujęcia tego problemu na podstawie wybranych dzieł kultury.
27.   Jak literatura i sztuka ilustrują hasła rewolucyjne: wolność, równość i braterstwo. Zanalizuj pod tym kątem wybrane dzieła.
28.   Ksiądz jako bohater tekstów kultury. Analiza i interpretacja wybranych dzieł literackich i pozaliterackich.
29.   Tradycja funeralna w literaturze i sztuce. Analiza i interpretacja dzieł z wybranych epok kulturowych.
30.   Oblicze socrealizmu. Zanalizuj teksty literackie i ikoniczne badając, czy są to dzieła sztuki wysokiej czy narzędzia propagandy.
31.   Barokowe inspiracje malarskie w tekstach literackich. Zanalizuj zagadnienie na przykładzie np. poezji Stanisława Grochowiaka.
32.   Artystyczne interpretacje motywu „vanitas” w literaturze oraz innych dziedzinach twórczości. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł z różnych epok.
33.   Obraz jesieni w wybranych tekstach kultury. Zanalizuj dosłowny i metaforyczny sens motywu.
34.   „Polska papugą narodów”. Wpływ cudzoziemszczyzny na codzienną kulturę naszego kraju w różnych wiekach. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach literackich oraz innych tekstach kultury.
35.   Funkcjonowanie motywu zbrodni i kary w wybranych tekstach kultury. Omów zagadnienie, odwołując się do różnych środków przekazu.
36.   Obraz Warszawy w polskiej literaturze i sztuce drugiej połowy XX wieku. Zaprezentuj wybrane przez siebie przykłady dzieł ukazujących miasto.
37.   Motyw samotności w literaturze i filmie XX wieku. Zanalizuj i zinterpretuj na wybranych przykładach.
38.   Obraz getta w tekstach kultury jako pisarskie świadectwo Holocaustu. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane przykłady dzieł sztuki.
39.   Wędrówką życie jest człowieka – omów motyw, analizując wybrane teksty literatury i kultury.
40.   Dokonaj analizy twórczości wybranych poetów, malarzy i muzyków niespełnionych i niedocenianych przez współczesnych.
41.   Destrukcyjna rola pieniądza. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty literatury i kultury.
42.   Wzory mężczyzny i męskości w literaturze i sztuce – odwołaj się do tekstów literatury i kultury różnych epok.
43.   Opiekun, posłaniec, zwiastun dobrej nowiny… Zaprezentuj różne ujęcia anioła w tekstach literatury i kultury.
44.   Groteska i brzydota jako kategorie estetyczne i środki ekspresji. Zaprezentuj zjawisko, odwołując się do wybranych pozycji artystycznych.
45.   Przyroda „słowem malowana” w literaturze polskiej oraz różnorodność ikonograficznych przedstawień natury. Zaprezentuj temat, zwracając uwagę na bogactwo środków wyrazu charakterystyczne dla obu sztuk.
46.   Tradycja literacka we współczesnych tekstach muzycznych. Omów na wybranych przykładach.
47.   Teksty muzyczne jako manifesty wartości młodego pokolenia. Zanalizuj treść na wybranych przykładach i zinterpretuj prezentowaną wizję świata.
48.   Korelacja literatury i muzyki. Zanalizuj na wybranych przykładach, odwołując się do świeckich i sakralnych form sztuki średniowiecznej.
49.   Rozwijanie i kształtowanie postawy patriotycznej poprzez dzieła literacko-muzyczne w wybranych epokach literackich.
50.   Sceny batalistyczne w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury, zwracając uwagę na odmienne środki wyrazu artystycznego.
51.   Pokolenie Kolumbów w komentarzu literackim i filmowym. Omów podobieństwa i różnice w sposobie przedstawienia zagadnienia, uwzględniając uwarunkowania literackie, historyczne, biograficzne.
52.   Jacek Kaczmarski – poeta i bard. Zaprezentuj sylwetkę twórcy, analizując jego dorobek artystyczny.
53.   Świat dziecka w konfrontacji z piekłem obozu koncentracyjnego. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady tekstów kultury.
54.   Pojmowanie patriotyzmu i pojęcie „małej ojczyzny”. Omów zjawisko powołując się na wybrane teksty piosenek.
55.   Piosenki Agnieszki Osieckiej – literatura wysokiego obiegu czy pop-kultura? Omów zjawisko, odwołując się do kryteriów literatury wysokiej oraz masowej.
56.   Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
57.   Problem żydowski, czyli tragedia wyobcowania w literaturze, publicystyce i filmie. Omów, odnosząc się do właściwych przykładów.
58.   Obraz kultury japońskiej w dziełach literackich, malarskich, muzycznych czy teatralnych. Na wybranych przykładach zaprezentuj odmienność kulturową „kraju kwitnącej wiśni”.
59.   Topografia miasta. Analizując drogi bohaterów literackich, zrekonstruuj mapy miast i miejscowości w wybranych tekstach literackich i kulturowych.
60.   Turpizm jako kategoria estetyczna służąca ukazywaniu otaczającej nas rzeczywistości. Zaprezentuj zjawisko na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
61.   Commedia dell’arte źródłem różnorodnych typów postaci. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
62.   Motyw wiosny i sposoby jego przedstawiania w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów zagadnienie, odnosząc się do wybranych dzieł.
63.   Biblia inspiracją dla twórców literatury i sztuki w różnych epokach. Omów na celowo wybranych przykładach.
64.   Kapłan i błazen: głos patetyczny i głos prześmiewczy w poezji i sztuce polskiej.
65.   Sarmatyzm, czyli tradycja szlachecka w literaturze i sztuce. Na wybranych przykładach omów złożoność zjawiska.
 
JĘZYK
1.     Język komentatorów sportowych. Analizując specyfikę mówienia dwóch lub trzech sprawozdawców sportowych, omów typowe tendencje w zakresie leksyki, frazeologii, składni.
2.     Zanalizuj język (leksykę i frazeologię ) wybranych czasopism młodzieżowych.
3.     Przekład literacki to sztuka czy rzemiosło? Omów zagadnienie, porównując różne przekłady tych samych tekstów.
4.     Różne oblicza metafory. Omów funkcjonowanie środka artystycznego, odwołując się do wybranych przykładów.
5.     Dokonaj analizy językowej powieści „Potop” H. Sienkiewicza z punktu widzenia współczesnego czytelnika. Omów funkcję i znaczenie stylizacji archaizującej w dziele literackim.
6.     Gwara jako tworzywo utworów literackich. Uzasadnij celowość zastosowania stylizacji dialektycznej w utworach literackich.
7.     Indywidualizacja języka postaci jako istotne narzędzie charakterystyki bohaterów literackich. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
8.     Na wybranych przykładach z literatury polskiej omów rolę neologizmów językowych, uwzględniając ich budowę i funkcje stylistyczne.
9.     Epistolografia jako szczególna forma komunikacji międzyludzkiej. Przedstaw literacką dokumentację tego zagadnienia, analizując przykłady z różnych epok.
10.   Dobry zwyczaj – nie pożyczaj. Analizując rodzaj i ilość zapożyczeń z języków obcych w dawnych stuleciach i obecnie, oceń zasadność powyższego przysłowia.
11.   Frazeologizmy inspiracją dla poetów współczesnych. Zbadaj grę językową, której źródłem jest frazeologia naszego języka. Omów zjawisko, prezentując teksty poetów dwudziestowiecznych.
12.   Specyfika językowa poczty elektronicznej i rozmów na żywo przez Internet. Omów na wybranych przykładach.
13.   Język poetycki M. Reja i J. Kochanowskiego jako dwie różne odmiany polszczyzny tej samej epoki. Uzasadnij na podstawie analizy dzieł poetów.
14.   Język bohaterów wybranych powieści. Zanalizuj cechy stylu środowiskowego na podstawie wybranych dzieł.
15.   Różne rodzaje stylizacji językowej (archaizacja, stylizacja gwarowa, stylizacja biblijna). Omów zjawisko na wybranych przykładach z literatury.
16.   Piosenka literacka lub kabaretowa – tekst kultury wysokiej czy niskiej. Zanalizuj pod tym kątem teksty wybranych autorów.
17.   Teksty polskich utworów hip-hopowych – zanalizuj język (frazeologia, składnia, leksyka) wybranych twórców tego gatunku.
18.   Babcia (dziadek) i ja – językowo podobni czy różni? Zanalizuj różnice i podobieństwa w języku dwóch pokoleń.
19.   Język utworów Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omów problem na wybranych przykładach.
20.   Imiona – etymologia, znaczenie symboliczne, związek z losami bohaterów literackich. Zanalizuj wybrane zagadnienia onomastyczne dawnych i naszych czasów.
21.   Zaprezentuj charakterystyczne cechy języka swojego regionu. Dokonaj analizy porównawczej zebranego materiału z wybranym dialektem.
22.   Różne rodzaje komizmu językowego w literaturze. Analizując odpowiednie teksty, zwróć uwagę na mechanizm funkcjonowania zjawiska.
23.   Stylizacja biblijna w utworach literackich. Scharakteryzuj jej różnorodną funkcję w wybranych epokach.
24.   Słowniki kopalnią wiedzy o dawnej polszczyźnie. Przedstaw ewolucję wybranych wyrazów związanych z obyczajowością epok. Możesz odwołać się do przykładów z literatury.
25.   Zmiany w stylistyce kazań od Piotra Skargi do Jana Pawła II. Dokonaj analizy zebranego materiału pod kątem językowym.
26.   Omów język współczesnych mówców sejmowych, osób publicznych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. , analizując dobór środków językowych.
27.   Analizując język satyryków, omów mechanizmy powstawania dowcipu językowego. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
28.   Jak się komunikujemy. Przeanalizuj sposoby komunikowania się i ich wpływ na relacje między ludźmi.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 

Sample text

Sample Text

Sample Text